2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за дължим размер на патентния данък.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


Издаденото Удостоверение за дължим размер на патентния данък е валидно до промяна на обстоятелствата, от значение за определянето на размера на данъка, независимо дали тази промяна е декларирана или не надлежния начин. Удостоверението се отнася за текущата година.

 

На основание на:


Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

Какво е необходимо да приготвя предварително?

В случай, когато:
 

1. Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице:

 • Искане за издаване на документ;


2. Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство:

 • Искане за издаване на документ;
 • Нотариално заверено пълномощно;

3. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Съдебно удостоверение;


4. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган;


5. Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 
 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
 

За да заявите услугата:

 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация.

 

 

или
 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ - Местни данъци и такси

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи" на съответната Общинска администрация.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 
 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи"
Последна актуализация: 05.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}