2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, включително незавършено строителство. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Искане за издаване на документ;
 2. Документ за платена такса.
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:


 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата;
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър;
 3. Отворете формата с Adobe Reader;
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните;
 5. Попълнете полетата във формата;
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи";
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата;
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.
 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ - Местни данъци и такси

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "Местни данъци и такси" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 
 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.
 

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси"
Последна актуализация: 29.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}