2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.

 

За кого е предназначена услугата:

 

  • всеки наследник по закон или завещание или заветник;
  • законен представител или пълномощник;
  • всеки, който черпи права от издаването на удостоверението при наличието на удостоверение за снабдяване с документи от държавни органи.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:


I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ - Местни данъци и такси

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "Местни данъци и такси" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

  • лично от звеното за административно обслужване; 
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
  • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

 

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • На гише в административно звено за обслужване в брой;
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
  • По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 29.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}