2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издаден дубликат на документ за платен данък върху превозни средства.

 

Кой може да заяви услугата: 

 

 1. Собственикът на превозното средство.
 2. Законният му представител.
 3. Пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
 4. Трето лице, което черпи права от издаването на дубликата при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно процесуален кодекс. 

 

Правно основание:

 • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с чл. 52

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете искане за издаване на документ.

 

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 

 1. Нотариално заверено пълномощно.
 2. Съдебно удостоверение.
 3. Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 4. Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 5. Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация.
 
или
 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

 

Образци за заявяване на услугата:

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи" на съответната Общинска администрация.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.
 

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси" или отдел "Местни приходи"
Последна актуализация: 05.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}