2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издаден дубликат на документ за платен данък върху превозни средства.

 

Кой може да заяви услугата: 

 

 1. Собственикът на превозното средство.
 2. Законният му представител.
 3. Пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
 4. Трето лице, което черпи права от издаването на дубликата при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно процесуален кодекс. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете искане за издаване на документ.

 

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 

 1. Нотариално заверено пълномощно.
 2. Съдебно удостоверение.
 3. Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 4. Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 5. Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:


 
 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата;
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър;
 3. Отворете формата с Adobe Reader;
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните;
 5. Попълнете полетата във формата;
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи";
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата;
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър;

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "Местни данъци и такси" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.
 

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Длъжностни лица от отдел "Местни данъци и такси"

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси"
Последна актуализация: 11.12.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}