2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Какво представлява услугата?

За да извършвате таксиметрови услуги Ви е необходимо разрешение за таксиметров превоз на пътници.


Таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка и с автомобили, оборудвани според нормативните разпоредби. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата е необходимо преди това да разполагате с удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

 

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:
 

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.
 3. Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил към протокол за периодичен преглед за техническа изправност  - по служебен път;
 4. Копия на удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил”.
 5. Удостоверение, че лицето няма задължения за осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Кодекса за социалното осигуряване - по служебен път; 
 6. Справка, че лицето няма задължения към НАП  - по служебен път;
 7. Справка, че данъчно задълженото лице, няма задължения   - по служебен път;
 8. Документ за платена такса за услугата.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или 

 

натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 22.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}