2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за идентичност на имота между документа за собственост и действащия в момент план на населеното място.

 

Услугата е предназначена за всеки, който се нуждае от документ, удостоверяващ:

 • че един и същи имот е имал различни идентификатори в кадастралната карта (настоящ и исторически);
 • идентичност между документа за собственост и действащ в момента кадастрален, регулационен или подробен устройствен план.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

 1. Заявление - по образец;
 2. Документ за собственост на имот и/или учредено право на строеж;
 3. Удостоверение за наследници – при необходимост;
 4. Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 9. Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга може да получите по един от следните начини: 

 • по електронен път - чрез Системата за сигурно електронно връчване
 • лично - от звеното за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор - на посочен от заявителя адрес.

Такси и срокове за издаване

Вижте информация за сроковете и таксите за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Кметът на общината по местоживеене
Последна актуализация: 17.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}