2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за факти и  обстоятелства по устройство на територията, за поземлен имот. 

Удостоверението Ви е необходимо, когато трябва да докажете съответните факти или обстоятелства.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи: 

 

  1. Заявление по образец.
  2. Документ за собственост - копие.
  3. Удостоверение за наследници при необходимост.
  4. Документи за законност на сградите. 

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:


I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:


Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава по един от следните начини:

  • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване;
  • лично от звеното за административно обслужване; 
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес. 

Такси и срокове за издаване

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана дирекция
Последна актуализация: 13.09.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}