2083 Издаване на виза за проектиране

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадена виза за проектиране при започване на ново строителство или преустройство на вече построена сграда.

 

Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност;
  3. Документ за собственост на имота;
  4. Виза за проучване и проектиране - 2 бр;
  5. Документ за платена такса;
  6. Заверено геодезич.заснемане на растителността - 2 бр; 
  7. Заверена експ.оценка на заснетата растителност.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.

III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.

3. Отворете формата с Adobe Reader.

4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

5. Попълнете полетата във формата.

6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".

7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.

8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

 

Образци за заявяване на услугата:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационна мрежа 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за
проектиране и за присъединяване на клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните
електрически мрежи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към газопреносната или към газоразпределителната мрежи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към топлопреносната мрежа

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 
  • лично от звеното за административно обслужване; 
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
  • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида заявената услуга.

 

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

На гише в административно звено за обслужване в брой;
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 09.01.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}