2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Какво представлява услугата?

Ще бъде издадена скица за недвижим имот (поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда).

Скица Ви е необходима, когато искате да извършите разпоредителна сделка с недвижим имот.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи: 

 

  • Заявление по образец.
  • Документ за собственост - копие.
  • Решение на Експертен съвет, когато се отнася за трасета, които минават през чужд имот.
  • Удостоверение за наследници при необходимост.
     

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.

III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.

3. Отворете формата с Adobe Reader.

4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

5. Попълнете полетата във формата.

6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".

7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.

8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 
  • лично от звеното за административно обслужване; 
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
  • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

 
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

На гише в административно звено за обслужване в брой;
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
По банков път.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината по местоживеене

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 17.07.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}