2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Какво представлява услугата?

На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

 1. За план за управление на строителните отпадъци:

 

 • Копие от разрешение за строеж (влязло в сила) и/или одобрен План за безопасност и здраве (при разрушаванена обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването);
 • Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на общината;
 • Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо);
 • Част „План за управление на строителните отпадъци” – 2 екземпляра;
 • Копие от договор с фирма, с приложен лиценз за извършване на превоз на товари, както и регистрационендокумент за дейности с отпадъци (транспортиране).

 

 1. За план за безопасност и здраве за обект:

 

 • Копие от договор за изграждане на обект
 • План за безопасност и здраве - 2 екземпляра
 • Временна организация за безопасност на движението - 2 екземпляра (когато е приложимо)
   

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП);
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“;
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата;
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър;
 3. Отворете формата с Adobe Reader;
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните;
 5. Попълнете полетата във формата;
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи";
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата;
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма можете да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

или 

 

натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата:

 

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И /ИЛИ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на община

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 29.05.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}