2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Какво представлява услугата?

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми


На основание на:

 

 • Закон за устройство на територията - чл. 131

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж или друго вещно право);
 2. Удостоверение за наследници (когато документа за собственост е на името на наследодател на заявителя) -
 3. служебно
 4. Скица – извадка от действащ ПУП или скица от СГКК
 5. Други

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариал-но заверено пълномощно

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 • Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 • Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 • Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 • Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 • Отворете формата с Adobe Reader.
 • Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 • Попълнете полетата във формата.
 • След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 • Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 • След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

или

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 07.10.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}