1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Какво представлява услугата?

Комплексен проект за инвестиционна инициатива се одобрява от областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж по мотивирано искане на възложителя.

 

На основание на:

 

 • Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1; чл. 145, ал. 1; чл. 148, ал. 3

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

 1. Документ за собственост
 2. Проект за ПУП съгласуван по чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;
 3. Доказателства за проведено съобщаване на ПУП по чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, с изключение на случаите по ал.13 и констативен акт за постъпили възражения;
 4. Инвестиционен проект в части - 3 екземпляра;
 5. Оценката за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 6. Оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т.2 и съгласно изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

 

Други специфични документи:

 

 1. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води , издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;
 2. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;
 3. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;
 4. Влезли в сила административни актове, необходими за разрешаване на строителството;
 5. Съгласуване с Министерството на културата при условията на Закона за културно наследство (за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони);
 6. Решение по ОВОС (при необходимост);
 7. Документ удостоверяващ строителната стойност на обекта.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Областна администрация.

или

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната област.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга. Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от областни администрации

Кой издава удостоверението?

Областен управител

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Последна актуализация: 20.01.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}