2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Какво представлява услугата?

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива


На основание на:


Закон за устройство на територията - чл. 150

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Заявителят подава заявление по образец с придружаващите документи за услугата и администрацията ги преглежда за допустимост.

 

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани;
 • Скица-предложение за изменението, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.

 

Образци за заявяване на услугата:

Заявление за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 1. лично от звеното за административно обслужване; 
 2. чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 3. по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 1. На гише в административно звено за обслужване в брой;
 2. На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 3. По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кмет на община

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 08.04.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}