2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Какво представлява услугата?

Кметът на общината, към която е подадено заявлението издава разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на територията на общината, съответно:

 • рекламни съоръжения;
 • информационни съоръжения;
 • монументално-декоративни  съоръжения.

 

За кого е предназначена услугата:

За всеки, който иска да постави рекламно-информационни елементи на територията на общината.

 

Разрешение не е необходимо за поставяне на безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни и образователни прояви. Те се поставят само на определените за това места.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление за издаване на разрешение.
 2. Документ за собственост - копие или писмено съгласие от собственика на имота. Ако е необходимо трябва да се приложи и удостоверение за наследници.
 • За сгради в режим на етажна собственост е необходимо решение на общото събрание на етажните собственици.
 • За имоти държавна собственост е необходимо писмено съгласие от ведомството или организацията, стопанисващи имота.
 1. Договор за наем /учредено право на ползване/.
 2. Конструктивно становище или проект, ако е необходимо.
 3. Визуализация на РИЕ.

 

Рекламно-информационните елементи се поставят на територията на общината след одобрен проект.

В зависимост от вида на РИЕ, съдържанието на комплекта от документи в проекта може да е различно. За повече информация - свържете се с експерти от общинска администрация.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

З А Я В Л Е Н И Е  за одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми съоръжения

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 20.12.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}