Z6_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TQ5
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TP4
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност
Образование
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

Образование

Структура на висшите училища

 

Висшите училища включват в структурата си основни звена, обслужващи звена и филиали. Основни звена са факултетите, департаментите, институтите и колежите. Катедрата е звено на факултет, департамент, филиал или колеж.

 

Структура и организация на учебния процес

 

Учебният процес в българските висши училища се провежда само в техни основни звена и филиали. Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително обособени части. Всяка част следва да включва минимум 15 академични часа аудиторна заетост. Академичният час е с продължителност 45 минути. 

 

Във висшите училища обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. 

 

Системата на висше образование организира обучение след завършено средно образование и се състои от следните степени: „професионален бакалавър“, „бакалавър“,  „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“
Висшите училища чрез свои правилници определят начина на провеждане на изпитните процедури. Обучението по всяка специалност завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.

 

Финансиране на обучението за висше образование

 

Субсидията от държавния бюджет и размерът на издръжката за всяко висше училище се определя от броя на студентите, професионалните направления и оценката при акредитацията, издаването на учебници и научни трудове, социално-битови разходи и капиталови разходи. Висшите училища съставят, изпълняват, приключват и отчитат самостоятелен бюджет.

 

Институциите за висше образование се ползват с академична автономия. Академичното самоуправление се изразява в правото на висшите училища да формират собствени фондове и самостоятелно да определят условията и реда за тяхното изразходване. Те могат да сключват самостоятелно договори с държавата и други потребители за извършване на научни и приложни изследвания, както и да повишават квалификацията на специалисти с висше образование.

 

Такси за публично образование

 

Всяка година със свое постановление Министерският съвет одобрява таксите за образование и обучение в държавните висши училища.

 

По принцип всички студенти заплащат такси за свето обучение. Студентите, докторантите и специализантите, граждани на държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство могат да бъдат приемани в българските висши училища, както и да заплащат такси за своето обучение при условията и реда, определени за българските граждани. Това е важна стъпка за разширяване на европейските измерения на висшето образование и възможностите за равен достъп за младите хора, желаещи да получат висше образование в България.

 

Лицата с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат половината от размера на определената такса, когато кандидатстват и са приети при условия и ред определени от Министерския съвет. Такси не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.

 

Чуждестранните студенти и специализантите, граждани на трети страни за ЕС, приети във висшите училища, заплащат такси, определени за чуждестранни студенти и специализанти.

 

От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа; курсантите във висшите военни училища и докторантите през последните две години на докторантурата. Те имат право и на допълнителни облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище.

 

От такси са освободени студенти и докторанти, приети в рамките на междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.

 

Най-високи такси, за своето обучение, заплащат студенти, които се обучават по следните специалности, за които съществуват специфични изисквания, налагащи по-висока цена на обучението, а именно: „Стоматология”, „Медицина”, „Фармация”, „Ветеринарна медицина”, „Филмова режисура” и специалностите от професионално направление „Музикално и танцово изкуство”.

 

Финансово подпомагане за учащите се

 

Грантове и стипендии - с постановление на Министерския съвет за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

 

Сключените двустранни междуправителствени програми между Република България и други страни предвиждат размяна на грантове на реципрочна основа. Министерството на образованието и науката публикува конкурсите за отпускане на стипендии за обучение на българските граждани в чуждестранни университети, ако са студенти в държавни висши училища и отговарят на изискванията на Наредбата за държавни изисквания за прием на студенти във висшите училища в Република България и на международните споразумения за образователен, културен и научен обмен.

 

Кредитиране - право да кандидатстват за получаване на кредит съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти имат студенти и докторанти, български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които към момента на подаване на искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания: не са навършили 35 години и се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" (бакалавър или професионален бакалавър) или "магистър", или на образователна и научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация.

 

Частно и субсидирано образование

 

Законът за висшето образование в България осигурява академична автономия на частните институции за висше образование. Те не се финансират от държавния бюджет, а имат автономия да формират собствен бюджет в съответствие с провежданата от тях политика. Тези частни институции формират собствен приход от такси и финансова помощ, осигурена от различни спонсори на различни организации, компании и др.

 

Прием във висши училища

 

Във висшите училища на Република България могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в това число лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища.

 

Във висшите училища могат да кандидатстват и български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища.

 

 Висшите училища самостоятелно определят и обявяват:

1. условията и реда за участие в конкурсните изпити;

2. кандидатстудентските документи и сроковете за тяхното подаване;

3. датите за провеждане на конкурсните изпити;

4. критериите и процедурите за оценяване и класиране;

5. документите и сроковете за записване на новоприетите студенти.

 

Подаване на документи за прием във висши училища

 

Кандидат-студентите подават документите си в определените от висшите училища места и срокове. Длъжностно лице от висшето училище приема копие от дипломата за средно образование заедно с оригинала, който след сравняване се връща на притежателя му.

 

Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства, както и кандидатстудентските документи.

 

Приемане на чужденци за студенти във висшите училища на Република България

 

Във висшите училища на Република България могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование или документ за завършено висше образование или степен на висше образование.

 

Чужденци могат да кандидатстват във висшите училища на Република България:

 

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

 

Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

 

1. са граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

3. имат статут на бежанци;

4. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина 

 

Необходими документи за чужденци

 

Чужденците подават следните документи:

 

1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни и висшите училища и специалностите, в които желаят да се обучават;

 

2.  копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;

 

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

 

4. академична справка - за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;

 

5. копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в магистърска степен;

 

6. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България - за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка;

 

7. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

 

8. копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

 

9. две снимки.

 

Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

 

Подаване на документи от чужденци

 

1. Кандидат-студентите, които са граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство подават документите в Министерството на образованието и науката чрез компетентните институции в страната, от която кандидатстват.

Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определени в междуправителствените спогодби, след съгласуване със съответните висши училища.

 

2. Кандидат-студентите, които имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и по реда, определени в съответния акт на Министерския съвет.

 

3. Кандидат-студентите, които имат статут на бежанци за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование и "магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" подават документите си в избрано от тях висше училище в срок, определен в правилника на висшето училище.

 

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

 

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

 

Признаването е в помощ на завършилите висшето си образование в чужбина и желаещи да продължат образованието си или да работят в Република България.