Z6_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TQ4
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80097K40QLVHOURP2T97
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност
Пребиваване
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

Пребиваване

На гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства, които са граждани на Европейския съюз, на гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, и на членовете на техните семейства, които са граждани на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, по тяхно изрично желание могат да се издават и удостоверения за пребиваване на картов носител.

 

За удостоверяване на адреса на пребиваване, който се съдържа в удостоверението за пребиваване, издавано на картов носител, лицата представят един от следните документи:

 

1. документ за собственост или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;

 

2. декларация от собственика за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа;

 

3. настанителна заповед, когато лицето е настанено в държавно или в общинско жилище.

 

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, и придружава или се присъединява към гражданин на Европейския съюз, може да пребивава продължително или постоянно в Република България, за което му се издава карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза.

 

За целта е необходимо да се подаде до дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи, Столична дирекция на вътрешните работи или до областните дирекции на МВР:

 

- заявление за издаване, съответно на разрешение за пребиваване съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни;

или 

- на карта за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, за което незабавно му се издава временно удостоверение.

 

Заявлението се подава в срок три месеца от датата на влизането на лицето в Република България и се прилагат: 

- валиден паспорт; 

- документ, който удостоверява, че лицето е член на семейството на гражданин на Европейския съюз; 

- удостоверение за продължително пребиваване на гражданина на Европейския съюз, чийто член на семейството е, когато това е необходимо;

- документ за платена държавна такса.

 

На член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз и не е упражнил правото си на свободно движение, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

 

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз и придружава или се присъединява към гражданин на Европейския съюз, може да пребивава продължително или постоянно в Република България, за което му се издава карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза.