Z6_PPGAHG80097K40QLVHOURP2T65
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TP5
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност
Преместване
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

Преместване

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

 

Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. За български гражданин, живеещ в чужбина, постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес.Това означава, че ако лицето живеете в извън границите на Република България, но продължава да е български гражданин, неговият постоянен адрес ще бъде на територията на Република България.

 

Настоящ адрес е адресът, на който лицата пребивават в момента. Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина, се отразява в автоматизираните информационни фондове само с името на държавата по пребиваване.

 

Заявяване на постоянен и настоящ адрес

 

Съгласно Закона за гражданската регистрация, всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес.

 

Постоянен адрес на новородено дете

 

Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете са тези на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.

 

Български граждани, живеещи предимно в чужбина, но невписани в регистрите на населението или не можещи да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистрите на населението на район „Средец“ на град София. Това означава, че ако лицето няма заявен постоянен адрес в България, трябва регулярно да проверява в общинската служба на район „Средец“ за важни известия от държавни или общински органи.

 

Заявяване на постоянен и настоящ адрес

 

Заявяването се извършва лично, а по изключение – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Това се отнася за българските граждани, живеещи в България.

 

Живеещите в чужбина българи не подават адресна карта при смяна на настоящ адрес в чужбина.
Български гражданин, живеещ предимно в чужбина, може да заяви постоянния и настоящия си адрес и чрез заявление за издаване на български документ за самоличност, подадено чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България.

 

Всяко лице, живеещо в България, е длъжно в срок 30 дни от промяната на местоживеенето си, да заяви промяната на настоящия си адрес.

 

Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава.

 

Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи.

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

За всяко регистрирано моторно превозно средство или ремарке се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, което съдържа данните за превозното средство.

 

Свидетелството за регистрация се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика.

 

Част първа на свидетелството за регистрация на моторно превозно средство служи за идентифициране на превозното средство и при необходимост се носи и от водача при ползване на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореждане на  собственика с превозното средство.

 

Част втора на свидетелството за регистрация на моторно превозно средство служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползването на превозното средство.

 

При регистрация на пътното превозно средство, заявителят получава своето готово свидетелството за регистрация на моторното превозно средство от звеното „Пътна полиция“, където е подал заявлението си.

 

Промяна в регистрацията на моторно превозно средство

 

- изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация;

 

- смяна на регистрационния номер;

 

- продължаване срока на валидност при временна регистрация.

 

Не се извършват промени в регистрацията когато на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение. Промяната може да се извърши след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.  

 

СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

В Република България е въведена смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време (винетка такса) и на база изминато разстояние (тол такса) като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа.

 

Системата за събиране на пътни такси е базирана на технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътни превозни средства. 

 

Е-винетка  - такса на база време

 

При заплащане на винетна такса в Република България се издава електронна винетка (е-винетка), която представлява електронен документ, удостоверяващ заплащането на съответната такса и съдържащ регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и срока на валидност. Винетна такса се дължи от всички превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, които се движат по републиканската пътна мрежа, освен в участъците, изрично изключени от обхвата на платените. 

 

Таксата за е-винетка може да бъде заплатена по електронен път и чрез банков превод, чрез картово разплащане и в брой – в пунктовете за продажба, както и чрез терминали за самотаксуване.

 

Превозни средства подлежащи на таксуване с е-винетка

 

Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:

 

- моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;

 

- моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;

 

- моторни превозни средства с повишена проходимост.

 

Тол такса - такса на база изминато разстояние

 

Пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона се таксуват за ползване на платените участъци от републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние (тол такса). 

 

Размерът на тол таксите зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство, екологичната му категория и броя оси, както и от вида на пътя – автомагистрали, първи и втори клас пътища.