Z6_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TM5
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80097K40QLVHOURP2T54
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

Стартиране на стопанска дейност

 

При стартиране на бизнес е важно да се определи правната форма на дружеството. Правната форма е свързана със спецификата на бъдещата търговска дейност, която предстои да бъде извършвана, от целите, които се преследват, от броя на съдружниците, които стартират бизнес, от данъчното облагане и от други фактори.

 

В Република България най-използваните правни форми са:

 

- Едноличен търговец (ЕТ);

 

- Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)/ Дружество с ограничена отговорност (ООД);

 

- Еднолично акционерно дружество (ЕАД)/Акционерно дружество (АД).

 

Останалите правни форми са Събирателно дружество (СД), Командитно дружество (КД) и Командитно дружество с акции (КДА).

 

Предимствата и недостатъците на всяка от тях трябва да бъдат добре проучени и преценени, с оглед взимане на информирано решение от страна на предприемача преди стартирането на бизнес. Всяко лице трябва да прецени коя правна форма отговаря най-добре на целите и интересите му.

 

Търговските дружества се учредяват като отделни от учредителите си юридически лица. Независимо от националността на техните учредители, всички регистрирани в България дружества се счита за български юридически лица, които се учредяват и съществуват съгласно действащото българско законодателство.

 

Чуждестранното участие в капитала на българско дружество може да е 100%. Учредените дружества стават правоспособни юридически лица от момента на вписването им в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

 

Извършване на стопанска дейност

 

Развиването на успешен бизнес в Република България изисква добро познаване на материя, широка по своя обхват – данъчно законодателство, социално и здравно осигуряване, митнически режим, разрешения за работа, строителство и строителни разрешителни, банково дело и кредитни институции, а също и съдебни спорове и арбитраж. 

 

Промяна в предмета на дейност на дружество

 

Предметът на дейност на едно дружество може да бъде всяка дейност, която не е забранена със закон. Това означава че дружествата могат да упражняват всяка дейност, която не изисква специален лиценз. Предметът на дейност следва да даде необходимата информация на трети лица за областите, в които дадено предприятие работи, предоставя продукти или услуги.

 

Възможно е дружествата да посочат няколко вида дейност които упражняват. С течение на времето, в зависимост от изменения в законодателството или по чисто икономически причини, предприятията могатда заявят нов вид дейност или да допълнят извършваните дейности с нови. 

 

На вписване в Търговския регистър подлежи всяко изменение във вече вписаните обстоятелства отнасящи се до дейността на дружеството.

 

На вписване подлежат обстоятелствата, определени по силата на закона, които са свързани с особеностите на търговското дружество, които търговския регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност в търговския оборот и защитата както интересите на търговеца, така и интересите на третите добросъвестни лица.

 

Прекратяване на стопанска дейност

 

Прекратяването на стопанската дейност на дружество не е еднократен акт. Това е процес, който се състои от няколко етапа: 

 

1. Прекратяване на дейност

 

2. Уведомяване на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт за предстоящото заличаване

 

3. Обявяване на ликвидация

 

4. Обявяване на покана до кредиторите и заличаване на фирмата от Търговския регистър 

 

За започване на процедурата по закриване на едно дружество е необходимо да бъде взето решение от съдружниците/акционерите в дружество с ограничена отговорност/ еднолично дружество с ограничена отговорност/ акционерно дружество или пък еднолично решение от собственика на едноличното дружество с ограничена отговорност. В решението се определя срок за ликвидация, който е не по-кратък от 6 месеца. Назначава се и ликвидатор, т.е. минава се през две фази – прекратяване и ликвидация.