Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Актуално

Тринайсет нови е-услуги на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ

Пет нови е-услуги на МОН са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ

 

На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ - https://egov.bg/wps/portal  са достъпни пет нови услуги за централизирано заявяване на Министерство на образованието и науката. Това са:


1.   1177 Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по..." до 22.05.2007 г. в страната


2.   1603 Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища 


3.  2892 Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи


4.  2893 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката 


5.  2894 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката


 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

08.06.2021г.