Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита

Какво представлява услугата

Описание

Разрешението се издава при пускане на пазара на продукти за растителна защита, с цел употреба в земеделието.

 

 

- Правно основание

Закон за защита на растенията - чл. 55, чл. 58, чл.59, чл.60, чл.62, чл. 64-68

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление с приложени документи

 

 1. Придружително писмо и опис на предоставената документация.
 2. Заверено пълномощно.
 3. Заявление по образец.
 4. Досие на продукта за растителна защита.
 5. Документ за платена такса  (когато плащането не е извършено по електронен път).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

1. Когато РБ е ДЧД - допустимост на заявлението- за всяка област на оценка 650 лв.; разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ 2 500 лв; 2. Когато РБ е заинтересована ДЧ- допустимост на заявлението 650 лв. ; разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ 1 200 лв; за пускане на пазара и употреба на ПРЗ - допустимост на заявлението 1300 лв; разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ - 700 лв; за пускане на пазара и употреба на ПРЗ с нисък риск - допустимост на заявлението 650 лв.; разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ  1 200 лв; за пускане на пазара и употреба на ПРЗ за ограничена и контролирана употреба 1600 лв. за разрешаване употреба на ПРЗ за научноизследователска и/или развойна дейност 2150 лв.; за пускане на пазара и употреба на ПРЗ под формата на готов разтвор - допустимост на заявлението 200 лв, разглеждане на представената документация и доклад за оценка на СПРЗ 350 лв; За подновяване на разрешение на ПРЗ, допустимост на заявлението 650 лв.;  разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ 1200 лв; за изменение на разрешение на ПРЗ 1. Когато РБ е ДЧД - допустимост на заявлението- за всяка област на оценка 650 лв.;  разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ 1 200 лв; 2. Когато РБ е заинтересована ДЧ- допустимост на заявлението 650 лв.; разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ  1 200 лв; за изменение на разрешението по чл. 45 от Р.1107/2009 - 1. Когато се извършва оценка на ПРЗ - допустимост на заявлението100 лв.; разглеждане на представената документация и доклад за оценка на ПРЗ на СПРЗ - 200 лв. 2.Когато изменението по т. 1 е незначителна промяна в състава на ПРЗ 100 лв. 3. Когато не се извършва оценка на ПРЗ 220 лв. За издаване на дубликатна разрешение на ПРЗ 50 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не