Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Временно разрешаване на въвеждане, движение, държане и размножаване на вредители, растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на България и Европейския съюз за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция.

Какво представлява услугата

Описание

Разрешението се издава за въвеждане, движение, държане и размножаване на вредители, растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на България и Европейския съюз, за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция. Относно вредители, разрешението се издава за конкретна дейност само ако са наложени подходящи ограничения, за да се гарантира, че въвеждането, движението, държането, размножаването и използването на съответните вредители не води до тяхното разпространение и установяване на територията на България и ЕС. Относно растения, растителни продукти или други обекти, това разрешение се дава за конкретна дейност за да се гарантира, че наличието на съответните растения, растителни продукти или други обекти не поражда неприемлив риск от разпространение на карантинни вредители от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат други специални мерки. И в двата случая се вземат предвид видът, биологичните характеристики и начинът на разпространение на съответните вредители, предвидената дейност, взаимодействието с околната среда и други съответни фактори, свързани с риска от вредители, породен от тези вредители, растения, растителни продукти или други обекти.

- Правно основание

Закон за защита на растенията - чл. 18, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи

 

1. Заявление за издаване на разрешение за внос, притежаване, съхранение и движение на материал – чл.2, ал.2 от Наредба № 11/2016 г.

2. Документ, удостоверяващ произхода на материала

3. Спецификация за извършване на дейностите

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02 9173734, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не