Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на лицензия за производство, преработване,съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Какво представлява услугата

Описание

Производството, преработването, съхранението, търговията, вносът и износът на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели се извършват след издаване на лицензия от министъра на земеделието

- Правно основание

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 35, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи

 

1. Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели; Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели; Заявление за издаване на лицензия за производство на  наркотични вещества за ветеринарномедицински цели.

 

В заявлението се вписва:

 • името и адреса или наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;
 • местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 • вида на дейностите, които ще се извършват;
 • името и данните от документа за самоличност на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП;
 • единен идентификационен код.
 • копие от дипломата на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 от ЗКНВП;

 

Към заявлението се прилагат:

 • удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;
 • данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава- членка на Европейския съюз, или в държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;
 • копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта, в който ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
 • копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 • копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност;
 • списък на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението;
 • копие от инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, утвърдена от заявителя;
 • копие от заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 • документ, удостоверяващ, че на отговорния ветеринарен лекар са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;
 • документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП.

 

Лицата, които кандидатстват за лицензия за производство на  наркотични вещества за ветеринарномедицински цели прилагат към заявлението и:

 • описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 • копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до три месеца от датата на подаване на заявлението

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

·        Лицензия за производство – 2000 лв.

·        Лицензия за търговия на едро – 1500 лв.

·        Лицензия за търговия на дребно – 800 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на земеделието

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не