Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието

- Правно основание

Закон за администрацията - чл. 25, ал. 4

Закон за опазване на земеделските земи - чл. 6, ал. 1, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи

 

1. Заявление;

2. Протоколи с резултати от изпитване на почвата от всеки масив, в който ще се оползотворяват утайки, извършено в акредитирана лаборатория;

3. Информация и резултати от анализи за почвата от местата, където ще се оползотворяват утайките, за почвените характеристики

4. Протоколи с резултати от изпитване на утайката в акредитирана лаборатория ;

5. Договор, съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗУО, за оползотворяване на утайките, сключен между производителя и потребителя на утайки;

6. Документ по чл. 35, ал.1 от ЗУО, издаден от съответния компетентен орган (РИОСВ) на производителя на утайки да извършва дейности по третиране на отпадъци;

7. Удостоверение, че земеделските земи не попадат в пояс I и пояс II на санитарно- охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

8. Копие от картата на възстановената собственост (КВС) в землището, с номерата на масивите, на които ще се отглеждат земеделските култури;

9. Споразумение, съгласно чл.37, ал.2 от ЗСПЗЗ, че потребителят на утайки е ползвател на масивите, на които ще се оползотворява утайката;

10. Анкетна карта за регистрация на земеделския стопанин (ползвателя на земята), предоставена от съответната областната дирекция „Земеделие“;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 140 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не