Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително с намален размер или за освобождаване от обезпечение

Какво представлява услугата

Описание

А. Обща характеристика:

Предоставянето на общо обезпечение позволява на титуляря на режима да покрива размера на вносните или износните мита, съответстващи на митническото задължение по отношение на две или повече операции, декларации или митнически режими.

Икономическите оператори може да получат разрешение за използване на общо обезпечение с намален размер или за освобождаване от обезпечение, при условие че отговарят на критериите, посочени в чл. 84 от Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митнически кодекс на Съюза.

Използването на общо обезпечение или на общо обезпечение с намален размер, включително освобождаването от обезпечение, се разрешават в рамките на определен референтен размер.

Размерът на общото обезпечение може да бъде намален до:

 • 50 % от референтния размер;
 • 30 % от референтния размер;
 • 0 % от референтния размер (освобождаване от обезпечение).


Б. Нормативно установени изисквания

1. Разрешението за използване на общо обезпечение се предоставя само на лица, които отговарят на всяко едно от следните условия:

 • са установени на митническата територия на Съюза;
 • липса на сериозно нарушение или повторни нарушения на митническото законодателство и на правилата за данъчно облагане, включително липсата на сериозни криминални нарушения, свързани с икономическата дейност на заявителя;
 • ползват редовно съответните митнически режими или са оператори на съоръжения за временно складиране, или доказват практически стандарти за компетентност или професионална квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.


2. За разрешение за използване на общо обезпечение с намален размер и разрешение за освобождаване от обезпечение, заявителят трябва да отговаря и на следните условия:

 • заявителят поддържа счетоводна система, която съответства на общоприетите счетоводни принципи, които се прилагат в държавата членка, където се намира счетоводната му отчетност, позволява митнически контрол, основан на одит, и съхранява записи на данни за минали периоди, които осигуряват одитна следа от момента, в който данните се въвеждат в съответното досие; - (за 50%, за 30% и за освобождаване от обезпечение)
 • заявителят позволява на митническия орган физически достъп до своите счетоводни системи и в съответните случаи до търговската и транспортната си отчетност; - (за освобождаване от обезпечение)
 • заявителят разполага с логистична система, която идентифицира стоките като съюзни или несъюзни и когато е целесъобразно указва тяхното местоположение; - (за освобождаване от обезпечение)
 • заявителят разполага с административна организация, която съответства на вида и мащаба на стопанската му дейност и е подходяща за управлението на стоковите потоци, както и със система за вътрешен контрол, която е в състояние да предотвратява, открива и коригира грешки и да предотвратява и открива незаконосъобразни или нередовни операции; - (за 50%, за 30% и за освобождаване от обезпечение)
 • когато е приложимо - заявителят е въвел удовлетворителни процедури за управление на лицензи и разрешения, предоставени в съответствие с мерки на търговската политика или свързани с търговията със селскостопански продукти; - (за освобождаване от обезпечение)
 • заявителят е въвел удовлетворителни процедури за архивиране на своята отчетност и информацията си, както и за защита от загуба на тази информация; - (за освобождаване от обезпечение)
 • заявителят гарантира, че неговите съответни служители са инструктирани да уведомяват митническите органи при констатирани трудности във връзка с изпълнението на изискванията и въвежда процедури за уведомяване на митническите органи за такива трудности; - (за 30% и за освобождаване от обезпечение)
 • заявителят е въвел адекватни мерки за сигурност, които защитават компютърната му система от нерегламентиран достъп и гарантират сигурността на документацията му; - (за освобождаване от обезпечение)
 • заявителят докаже въз основа на отчетността и информацията, налични за последните три години преди подаването на заявлението, че има достатъчен финансов капацитет, за да спазва задълженията си и да изпълнява ангажиментите си с оглед на вида и обема на стопанската дейност, в т.ч. че няма отрицателни нетни активи, освен ако те могат да бъдат обезпечени. - (за 50%, за 30% и за освобождаване от обезпечение)


Предвид това, че условията за издаване на разрешение за общо обезпечение с намален размер или за освобождаване от обезпечение са идентични с условията за издаване на разрешение за одобрени икономически оператори за митнически опростявания (чл. 26 и 27 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза), повече информация по отношение проверката на тези критерии, доказателствата за тяхното изпълнение и документите, които заявителят предоставя на митническите органи, може да се намери на следния адрес: http://customs.bg/bg/page/570 - Начало » Полезна информация » Информация за бизнеса » Одобрени икономически оператори » Информация за заявителя за разрешение за ОИО.

 

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 22; чл. 39, б. а, т. ; чл. 89, п. 5; чл. 95, п. 1-3

Закон за митниците - чл. 19, ал. 2, т. 6; чл. 19, ал. 4, т. 1

Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза - чл. 84

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 25-26; чл. 155; чл. 158, п. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • заявление;
 • до датата на въвеждане на системата „МКС: Митнически решения“ заявлението трябва да съдържа всички данни, изброени в Дял I “Заявления и решения“ и Дял VI „Заявление и решение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване“ на Приложение А „Общи изисквания за данните, необходими за заявления и решения“ от Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 и се попълва в съответствие с бележките към Дял I и Дял VI, описващи изискванията за съответните данни, както и в съответствие с кодовете в Дял II „Кодове във връзка с общите изисквания за данните, необходими за заявления и решения“ на Приложение А „Формати и кодове на общите изисквания за данните, необходими за заявления и решения“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 – на хартиен носител.
 • последния Годишен финансов отчет (когато заявлението е за използване на общо обезпечение с намален размер или освобождаване от обезпечение).

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се заявява през Е-портала на Агенция "Митници" > Централни електронни услуги на DG TAXUD > Търговски портал за митническите решения по МКС (TP-CDMS)
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

120 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път;
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Териториални дирекции и ЦМУ

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. Липник 117
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 220
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)689 509, (052)689 402
Факс: (052)632 201
Адрес на електронна поща: TDSevernamorska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. "Ал.Батенберг" №1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDYuzhnaMorska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Кукленско шосе" № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 145
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Traciiska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без почивка

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4647, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDYugozapadna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без почивка

 

Териториална дирекция Митница София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Дирекция „Митническа дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4262
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка -30 мин.

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология“, Централно митническо управление на Агенция „Митници“;
Териториалните дирекции на АМ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не