Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоките, превозвани с железопътен транспорт

Какво представлява услугата

Описание

Титулярят на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, използва „съобщение за пратка CIM“, като декларация за транзит.
Разрешението се прилага във всички държави членки.
При използването на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоки, превозвани с железопътен транспорт, титуляря на режима следва да предостави обезпечение за стоките, които ще поставя под режим транзит.

 

1.    Разрешенията се издават на заявители, които изпълняват следните условия:

 • заявителят е железопътно предприятие;
 • заявителят е установени на митническата територия на Съюза;
 • заявителят използват редовно режим съюзен транзит или компетентният митнически органи знаят, че той е в състояние да изпълни задълженията, произтичащи от режима;
 • заявителят не е извършвал сериозни или повтарящи се нарушения на митническото или данъчното законодателство;
 • заявителят води отчетност, позволяваща на компетентните митническите органи да упражняват ефективен контрол.

2.    Разрешенията се издават само ако митническият орган смята, че ще може да упражнява надзор върху режим съюзен транзит и да осъществява контрол, без да са необходими усилия на администрацията му, които са несъразмерно високи спрямо изискванията за съответното лице;

 

 

- Правно основание

Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 - чл. 25; чл. 29

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 22

Закон за митниците - п. 90

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявителят следва да представи заявление (свободен текст), съдържащо следната информация, позволяваща анализ и оценка относно изпълнението на съответните условия за издаване на разрешението:

 • наименование на дружеството, седалище и адрес на управление; EORI номер;
 • телефонен номер, номер на факс, електронна поща и лице за контакт;
 • описание на основните дейности;
 • издадени сертификати за одобрен икономически оператор и/или разрешения за използване на други опростени процедури и разрешения за управление на съоръжения за временно складиране или за митнически склад;
 • организация на работа и използваните системи на счетоводния си център, в който се съхраняват търговските книги и всички други документи, както и начинът, по който ще бъде предоставен достъп на митническите органи до тези системи;
 • лиценз за железопътен превозвач;
 • документ за пълноправен член на Международния съюз на железниците (UIC) и Международния комитет за железопътен превоз (СІТ) и в качеството си на такъв приема и прилага товарителницата СІМ за всички страни, прилагащи Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF);
 • копие от сключен договор с НК „Железопътна инфраструктура” за достъп и ползване на националната инфраструктура.
 • декларация за изпълнението на разпоредбата на чл. 32 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/341.

 

*В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Възможни начини за заявяване

По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронното управление, в съответствие с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар: https://edelivery.egov.bg

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

120 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4262
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка -30 мин.

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология“, Централно митническо управление на Агенция „Митници“

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не