Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Регистриране и управление на митническото представителство

Какво представлява услугата

Описание

Услугата осигурява делегиране на профили от един икономически оператор на друг за работа с определени информационни системи на Агенция „Митници“, в случаите когато вторият икономически оператор декларира като пряк или косвен митнически представител в информационните системи на АМ и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD).

 

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 18; чл. 19

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се извършва изцяло по електронен път, чрез Е-портала на АМ - https://ep.customs.bg/eportal/ след избор на „Публични онлайн услуги“-> „Управление на потребителите и достъпа“

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

след заявяване на услугата

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път.

Кой издава резултата от услугата

Централно митническо управление

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4262
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка -30 мин.

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не