Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Предоставяне на данни от регистър „Временно складиране“

Какво представлява услугата

Описание

Данните от регистър „Временно складиране“ се предоставят на административни органи в Република България, които имат законово право да достъпват съхраняваните данни в регистъра по електронен път (чрез връзка G2G, RegiX), нивото на предоставяне на услугата е 3.

 

  • Членове от 144 до 149 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза
  • Чл. 193 от Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 2447/2015

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 144; чл. 145; чл. 146; чл. 147; чл. 148; чл. 149

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 193

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

  • Не се използват формуляри, а електронни съобщения (xml файлове) с определена структура и xsd схема за проверка=
  • Услугата се предоставя само за административни органи в Република България, които имат законово право да достъпват съхраняваните данни в регистъра. Достъп се осигурява до данните до които съответната администрация има законово основание да ползва.
  • Процесът за предоставяне на данни от регистър Временно складиране се извършва изцяло по електронен път и се осъществява по следния начин:
  • Администрацията получила достъп до данните създава електронна заявка за определен набор от данни и я изпраща по електронен път към системите на Агенция „Митници“;
  • След получаване на заявката, на база заложените критерии системата на Агенция „Митници“ връща отговор по електронен път с данните отговарящи на зададените критерии.
  • По електронен път (чрез връзка G2G, RegiX), нивото на предоставяне на услугата е 3.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

незабавно след заявяване на услугата

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

 

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път.  (връзка G2G)

Кой издава резултата от услугата

Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

по електронен път

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да