Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат правоприемник

Какво представлява услугата

Описание

Услугата се предоставя на осигурители, които прекратяват дейност без правоприемник за заличаване на осигурителя.

 

Начин на заявяване на услугата:

 • на място в съответното ТП на НОИ или архивохранилище; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ).

 

Осигурителите подават заявление в ТП на НОИ на територията, на което са седалищата им.


Физическите лица-осигурители подават заявление в ТП на НОИ по постоянен адрес. 


Едноличните търговци подават заявление в ТП на НОИ по постоянен адрес или по седалището им.

 

 

- Правно основание

 • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 10

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

 

Към заявлението за издаване на удостоверение се прилага:

 

 • за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – удостоверения от регистъра на ЮЛНЦ към съответния окръжен съд;
 • за едноличните търговци, търговските дружества, ЮЛНЦ и кооперациите, обявени в несъстоятелност – съдебно решение за обявяване в несъстоятелност (оригинал или заверено копие) със заверка за дата на влизане в сила;
 • удостоверение за наследници, в случай че заявлението се подава от наследник;
 • копие на пълномощно, в случай че заявлението се подава от упълномощено съгл. чл. 18 от АПК лице (оригиналът на пълномощното се представя само за заверка на копието). Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписа, когато пълномощникът е лице, извън представителство по закон или извън следните изброени лица: адвокатите; родителите, децата или съпругът; юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец; областните управители, упълномощени от министъра на финансите или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в случаите по чл. 31 ГПК; други лица, предвидени в закон.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да заключите електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответното териториално поделение на НОИ .

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Получаване на резултата от услугата: 

 

 1. на място в приемната на съответното ТП на НОИ;
 2. чрез пощенски оператор на посочения адрес за кореспонденция;
 3. Интернет — на посочен електронен адрес като документ, подписан с електронен подпис от оторизиран служител на НОИ.

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)6 03 15
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 50, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)64 93 56
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Обединен осигурителен архив" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 0882 18 59 59
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Тракия" № 1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)88 99 11
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Обединен осигурителен архив" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)68 50 99
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Обединен осигурителен архив" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)55 92 36
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Булаир" № 35, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)664 43
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 4, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)65 10 53
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Николаевска" № 17, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)81 37 50
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, бул. "Трети март" № 76, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)39 41 41
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15 А, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)40 42 38
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)88 44 12
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Обединен осигурителен архив" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60-86-92
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Пазарска" № 4, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)60 53 43
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 40, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)61 44 12
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)61 34 00
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)81-64-60
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Обединен осигурителен архив" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)81-50-75
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Охрид" № 6, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)66 32 63
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 10, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)61 51 96
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Осигурителен архив" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)80 37 96
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Дирекция "Краткосрочни плащания и контрол" - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 14 802
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" № 48, п.к. 1072
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)926-25-73
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)61 54 25
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Обединен осигурителен архив" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)609 28
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. "Георги Кирков" № 30, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)60 71 75
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.

 

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)85 58 61
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 9, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)68-59-15
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не