Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Акредитация на органи по сертификация на системи за управление

Какво представлява услугата

Описание

Акредитация на органи по сертификация на системи за управление

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, б. е, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към заявление за акредитация на органи по сертификация на системи за управление

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

(Документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

1. Споразумение за акредитация;
2. Заявление за акредитация на орган по сертификация на системи за управление (BAS QA 2.4.1), (за информация: АНЕКС 1 - Обхвати на акредитация (BAS QA 2.4.8);
3. Обща информация за органа по сертификация на системи за управление (BAS QA 2.4.2);
4. Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 (BAS QA 2.4.3);
5. Подизпълнители (BAS QA 2.4.4);
6. Собствен персонал на органа по сертификация на системи за управление (BAS QA 2.4.5);
7. Оценяващ персонал на органа по сертификация на системи за управление (BAS QA 2.4.6);
8. Образец на сертификат за съответствие на система за управление;
9. Декларация по отношение на свързани органи/лица с юридическото лице/едноличен търговец и ръководните лица в органа по сертификация, (BAS QF 2.13);
10. Декларация по чл. 19, ал. 2 от ЗНАООС (BAS QF 2.8);
11. Декларация за поверителност и защита на личните данни BAS QF 16.1.

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

12. Структура и списък на членовете на Сертификационни комитети/работни групи;
13. Копие на сертификат и заповед за акредитация -  при преакредитация или акредитация от друг национален орган, за обхвата за който органът кандидатства за акредтация;
14. Актуални утвърдени органиграми на юридическото лице и органа по сертификация на системи за управление;
15. Копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за дейността на органа по сертификация на системи за управление;
16. Контролирано копие от наръчник по качеството (БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015);
17. Контролирани копия от други документи от системата за управление (БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015), записани като отделни файлове, идентифицирани с наименованието на документа и структурирани по раздели;
18. Копие от доклад/протокол от последен проведен вътрешен одит;
19. Копие от доклад/протокол от последен проведен преглед от ръководството;
20. Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;
21. Пълен опис BAS QF 2.4 на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2

 

Списък на необходими документи, приложими към заявление за разширяване на  обхвата на акредитация на органи по сертификация на системи за управление (съгласно т. 7 (1) на BAS QR 2)

 

Кандидатът за разширяване на обхвата на акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

 

(Документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

 

1.    Споразумение за акредитация (ако няма такова, подписано между ИА БСА и юридическото лице). 
2.    Заявление за акредитация на орган по сертификация на системи за управление (BAS QA 2.4.1), (за информация: АНЕКС 1 - Обхвати на акредитация (BAS QA 2.4.8);
3.    Подизпълнители (BAS QA 2.4.4) -  ако има свързани със заявения за разширяване обхват на акредитация;
4.    Собствен персонал на органа по сертификация на системи за управление (BAS QA 2.4.5);
5.    Оценяващ персонал на органа по сертификация на системи за управление (BAS QA 2.4.6);

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)
6.    Актуализирани във връзка със заявеното разширяване на обхвата на акредитация документи от системата за управление на ООС- процедури от системата за управление;  инструкции  и др.; формуляри към съответните документи от системата за управление;
7.    Записи за демонстриране и управление на компетентност на персонала на органа свързани със заявеният за разширяване обхват на акредитация.
8.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;
9.    Пълен опис BAS QF 2.4 на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2.

 

Забележка 1: По смисъла на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(1) в зависимост от вида и сложността на заявеното разширяване на обхвата на акредитация и процедурите за акредитация, разширяване на обхвата на акредитация се извършва чрез извънредна оценка по документи, или извънредна оценка по документи и извънредна оценка – наблюдение на дейността, в срок до 3(три) месеца от подаване на заявлението. 
Такава оценка за разширяване на обхвата се извършва когато ООС могат да идентифицират заявеният за разширяване обхват, като аналогичен на акредитирания вече обхват по отношение на: 
-    Схема на сертификация; 
-    Разширяване по смисъла на тази точка от BAS QR 2, може да се счита - разширяване в нов IAF/NACE код; Клъстър , Категория  или  Подкатегория; групи дейности, като при определяне на необходимостта да се проведе наблюдение на дейността се следват изискванията заложени в BAS QI 2.

 

Забележка 2: Ако заявеният за разширяване обхват на акредитация е в нова област на акредитация (извън указаната по-горе и/или включва и промени на офиси/помещения, в които ООС извършва дейности по оценяване на съответствието),  Разширяването на обхвата на акредитация се извършва задължително чрез оценка на място за разширяване на обхвата в срок до 8(осем) месеца от откриване на процедура по общия ред на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(2), за което се подава пълен комплект документи (съгласно BAS QF 2.4).
Забележка 3: След приемане на заявлението ИА БСА оценява възможността за изпълнение на заявлението по реда на BAS QR 2, т.7(1) или по реда на BAS QR 2, т.7(2).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да бъде генериран уникален номер на заявка.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не