Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Оценяване и удостоверяване на лабораториите за съответствие с принципите на добрата лабораторна практика при извършване на изследвания и/или изпитвания на химични вещества и препарати

Какво представлява услугата

Описание

Оценяване и удостоверяване на лабораториите за съответствие с принципите на добрата лабораторна практика при извършване на изследвания и/или изпитвания на химични вещества и препарати

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за удостоверяване на съответствието с ДЛП (УСДЛП) 

 

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

 

1.    Заявление за УСДЛП (BAS QA 22.1.1);
2.    Обща информация за лаборатория, кандидатстваща за УСДЛП (BAS QA 22.1.2);
3.    Персонал на лаборатория, кандидатстваща за УСДЛП (BAS QA 22.1.3);
4.    Технически средства (BAS QA 22.1.4);
5.    Помещенията на лаборатория, кандидатстваща за УСДЛП - План/скица и описание, специфични изисквания и документи (BAS QA 22.1.5)
6.    Списък на стандартните работни процедури (BAS QA 22.1.6). 
7.    Декларация на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (BAS QF 2.8)
8.    Декларация за поверителност и защита на личните данни (BAS QF 16.1).

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр):

9.    Актуални утвърдени органиграми на юридическото лице/едноличния търговец и лабораторията;
10.    Документи от системата за управление  на лабораторията, потвърждаващи съответствие с Наредба за ПИУДЛП, записани като отделни файлове, които са идентифицирани с наименование на документа и структурирани по раздели.
11.    Документ за платена сума за преглед на представените документи
12.    Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 3.1.1.2 от BAS QR 22, вер. 1, рев.2.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не