Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Акредитация на органи за сертификация на персонал

Какво представлява услугата

Описание

Оценка на съответствието на орган по сертфикация на персонал

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, б. ж, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към заявление за акредитация на органи за сертификация на лица

 

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или електронен носител в един екземпляр:

 

(документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

1.    Споразумение за акредитация;
2.    Заявление за акредитация на орган за сертификация на лица (BAS QA 2.6.1), включително на електронен носител;
3.    Обща информация за органа за сертификация на лица (BAS QA 2.6.2);
4.    Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17024:2012 (BAS QA 2.6.3);
5.    Подизпълнители (BAS QA 2.6.4);
6.    Собствен персонал на органа за сертификация на лица (BAS QA 2.6.5);
7.    Оценяващ персонал на органа за сертификация на лица (BAS QA 2.6.6);
8.    Изпитни образци за провеждане на изпити за сертификация на лица (BAS QA 2.6.7);
9.    Помещения за провеждане на изпити за сертификация на лица (теоретични и практически) (BAS QA 2.6.8);
10.    Технически средства за провеждане на изпити за сертификация на лица (BAS QA 2.6.9);
11.    Образец на сертификат за компетентност и придружаващите го документи;
12.    Декларация по отношение на свързани органи/лица с юридическото лице/едноличен търговец и ръководните лица в органа за сертификация, (BAS QF 2.13);
13.    Декларация по чл. 19, ал. 2 от ЗНАООС (BAS QF 2.8);
14.    Декларация за поверителност и защита на личните данни BAS QF 16.1.

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

15.    Структура и списък на членовете на Сертификационни комитети/работни групи;
16.    Копие на сертификат и заповед за акредитация -  при преакредитация или акредитация от друг национален орган по акредитация, за обхвата за който органа кандидатства за акредитация;
17.    Актуални утвърдени органиграми на юридическото лице и органа за сертификация на лица;
18.    Копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за дейността на органа за сертификация на лица;
19.    Копия от документите от системата за управление (БДС EN ISO/IEC 17024:2012), записани като отделни файлове, идентифицирани с наименованието на документа и структурирани по раздели;
20.    Копие от доклад/протокол от последен проведен вътрешен одит;
21.    Копие от доклад/протокол от последен проведен преглед от ръководството;
22.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;
23.    Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2;

 

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за разширяване на обхвата на акредитация на органи по сертификация на лица (съгласно т. 7 (1) на BAS QR 2)

 

Кандидатът за разширяване обхвата на акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или електронен носител в един екземпляр:

 

(документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

1.    Споразумение за акредитация (ако няма такова, подписано между ИА БСА и юридическото лице). 
2.    Заявление за акредитация на орган за сертификация на лица (BAS QA 2.6.1), включително на електронен носител с отбелязване „разширяване на обхвата“ и маркиране (почерняване) на новата информация;
3.    Подизпълнители (BAS QA 2.6.4) – ако има свързани със заявения за разширяване обхват на акредитация;
4.    Собствен персонал на органа за сертификация на лица (BAS QA 2.6.5);
5.    Оценяващ персонал на органа за сертификация на лица (BAS QA 2.6.6);
6.    Изпитни образци за провеждане на изпити за сертификация на лица (BAS QA 2.6.7) – ако има свързани със заявения за разширяване обхват на акредитация;
7.    Помещения за провеждане на изпити за сертификация на лица (теоретични и практически) (BAS QA 2.6.8) – ако има свързани със заявения за разширяване обхват на акредитация;
8.    Технически средства за провеждане на изпити за сертификация на лица (BAS QA 2.6.9) – ако има свързани със заявения за разширяване обхват на акредитация;
9.    Образец на сертификат за компетентност и придружаващите го документи – ако има промени свързани със заявения за разширяване обхват на акредитация;

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

10.    Актуализирани във връзка със заявеното разширяване на обхвата на акредитация документи от системата за управление на ООС- процедури от системата за управление;  инструкции  и др.; формуляри към съответните документи от системата за управление;
11.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;
12.    Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2;

 

Забележка 1: По смисъла на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(1) в зависимост от вида и сложността на заявеното разширяване на обхвата на акредитация и процедурите за акредитация, разширяване на обхвата на акредитация се извършва чрез извънредна оценка по документи, или извънредна оценка по документи и извънредна оценка на място, в срок до 3 (три) месеца от подаване на заявлението. 

 

Такава оценка за разширяване на обхвата се извършва когато органите по сертификация на лица могат да идентифицират заявеният за разширяване обхват като аналогичен на акредитирания вече обхват по отношение на: 
-    Сертификационна схема; 
-    Разширяване по смисъла на тази точка от BAS QR 2, може да се счита например за сертификация на лица по  изпълнение на неразглобяеми съединения ( заварчици) – разширяване в методи за заваряване,  допълнение към нормативен акт, или допълнение към материали  за вече акредитирана компетентност; за Сертификация на лица по изпитване без разрушаване, може да бъде заявено разширяване в нови продуктови сектори или промишлени сектори за вече предоставена компетентност по метод на БРК. 

 

Забележка 2: Ако заявеният за разширяване обхват на акредитация е в нова област на акредитация (извън указаната по-горе и/или включва и промени на офиси/помещения, в които ООС извършва дейности по оценяване на съответствието),  Разширяването на обхвата на акредитация се извършва задължително чрез оценка на място за разширяване на обхвата в срок до 8 (осем) месеца от откриване на процедура по общия ред на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(2), за което се подава пълен комплект документи (съгласно BAS QF 2.6).

 

Забележка 3: След приемане на заявлението ИА БСА оценява възможността за изпълнение на заявлението по реда на BAS QR 2, т.7(1) или по реда на BAS QR 2, т.7(2).
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не