Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на разрешение за внос и износ на органи предназначени за трансплантация от и за трети страни

Какво представлява услугата

Описание

Вносът и износът на органи, предназначени за трансплантация от и за трети страни, се осъществяват с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Медицински надзор". 

Определени длъжностни лица разглеждат документите за пълнота и съответствие. Извършва се проверка в служебния регистър на ИАМН за всеки конкретен внос и износ. След проверката се издава Разрешение за внос/износ по образец или се прави мотивиран отказ.

 

Документите може да подадете по един от следните начини

 

 • В центъра за административно обслужване на ИАМН, адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ИАМН: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3 (разходите за доставка са за сметка на заявителя на услугата);
 • Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
 • Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС) https://e-gov.bg/bg/119

 

- Правно основание

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 36, ал. 5; чл. 36ж, ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи

 1. Заявление за внос/износ на орган;
 2. Придружаващи документи: документи по чл. 36 ал. 3 (за внос) и по чл. 36ж, ал. 3 (за износ) от ЗТОТК.:
 • за внос: 
  • документи, които се изискват съгласно договорите по ал. 1, т. 1 (налице са сключени от Република България договори, в които изрично са посочени условията и редът за внос на органи);
  • документи за съответствие на институцията, която предоставя органа, с изискванията на ал. 1, т. 2 (органът се предоставя от институция, която е призната по установения в съответната държава ред и прилага всички изисквания за качество, безопасност, проследяемост, докладване на сериозни инциденти и сериозни нежелани реакции, както и за предоставяне на информацията относно характеризиране на органите и донорите на органи, установени в този закон);
  • информация за органа и донора - документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания;
  • документи за съответствие с изискванията на чл. 26 при внос на органи или част от орган от жив донор.
 • за износ: 
  • документи, които се изискват съгласно договорите по ал. 1, т. 1 (налице са сключени от Република България договори, в които изрично са посочени условията и редът за износ на органи); 

  • документи за съответствие на институцията, на която се предоставя органът, с изискванията на ал. 1, т. 2;

  • данни за съответствие с ал. 1, т. 4 (в съответната държава има подходящ реципиент);

  • информация за органа и донора, включваща документи за клинико-лабораторни, вирусологични, серологични, имунологични, микробиологични и образни изследвания, както и данни, че вземането, експертизата, етикетирането, съхраняването и транспортирането са осъществени съгласно нормативните изисквания в Република България.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 24 часа

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

 

Таксата в размер на 20.00 лв. е определена в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. 

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Начин за получаване на резултата от административната услуга

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване;
 • По електронен път на електронна поща.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантациите и асистираната репродукция“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. "Св. Георги Софийски" № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 50 433
Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не