Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали, и скъпоценни камъни, и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър

Какво представлява услугата

Описание

Вписване на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали със и от тях в Публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон

 

Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие са длъжни да се регистрират в Министерство на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността. Вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на удостоверение от Министерство на икономиката.

 

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат да извършват лицата, които са търговци с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях или са дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности, както и други лица осъществяващи дейностите по специфични нормативни актове.

 

Регистрацията на лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, се извършва в Министерството на икономиката чрез вписване в публичен регистър.  по образец, утвърден от министъра на икономиката.

 

Вписването в регистъра се извършва въз основа на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата, което лицето може да изтегли образец или да получи в приемната на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“, Министерството на икономиката, адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12 А. Попълването на всички точки от заявлението е задължително по предписани указания.

 

Вписването в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредбата се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.

 

Длъжностните лица събират, обработват и съхраняват лични данни в съответствие с изискванията за защита на личните данни.

 

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата подават заявленията, придружени с всички необходими документи лично или чрез нотариално упълномощен представител (адвокатско пълномощно) в приемната на ул. „Княз Александър I“ № 12 А, в деловодството на министерството, откъдето получават входящи номера или ги изпращат по пощата на адрес: Министерство на икономиката, гр. София - 1052, ул. „Славянска“ № 8.

- Правно основание

 • Валутен закон - чл. 13, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Основните документи, които се прилагат в оригинал или заверено копие към всяко заявление за вписване са както следва:

1. договор за съвместна дейност, както и ЕИК за дружества, регистрирани по чл. 357 от ЗЗД или осъществяващи дейността по други специфични нормативни актове;

2. копия от лична карта или декларация относно данните от личната карта, с цел издаване на служебно свидетелство за съдимост за лицата, представляващи заявителя, както и на физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по Наредбата. За лицата български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по желание на лицето – свидетелство за съдимост. За чуждите граждани – свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба 8 на Министерство на правосъдието за функциите и организацията на бюрата за съдимост, а когато не притежават ЛНЧ документ съгласно националното им законодателство, придружен с официален превод от заклет преводач;

3. копие на  акт за собственост или актуален документ за ползване на обект, удостоверяващ правото на ползване на обекта от предприятието, в който ще се осъществява дейността, с вписан точен адрес;

4. документ за платена държавна такса;

5. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.

За дейностите по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, добивът на благородни метали по промишлен начин се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение за концесия по реда на Закона за подземните богатства.

За дейностите по чл. 4, ал. 2 от Наредбата, добивът на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение от кмета на общината.  За дейностите по чл. 6, ал. 2, т. г от Наредбата, преработване на благородни метали водеща до материали за стоматологични цели разрешени за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина от предприятия вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение за производство и разрешение за употреба за съответствие на изработените от тях сплави с утвърдените за страната медицински стандарти издадени от орган на Министерството на здравеопазването.

За дейностите по чл. 7 от Наредбата, изработка, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, лицата прилагат допълнително и следните документи:

1. списък на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация съгласно чл. 25 от Закона за народната просвета и съгласно изискванията за придобиване на професионална квалификация издаден в съответствие с българското законодателство или по друго национално законодателство, признат от официалните български органи;

2. списък на помещенията, където ще се извършва дейността.

За дейностите по чл. 15 от Наредбата, сделки с инвестиционно злато се извършват от предприятия вписани за тази дейност в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите;

2. документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано по Закона за данъка върху добавената дейност.

За дейностите по чл. 16 от Наредбата, изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монетите, сечени преди 1800 г., се извършва от предприятия, вписани за тези дейности в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата. след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, извършващи изкупуването;

2. списък на обектите, в които се осъществява дейността;

За дейностите по чл. 63 от Наредбата, лицата вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, лицата се регистрират след предоставяне на допълнителен документ удостоверяващ професионалната им квалификация - диплом или друг документ.

Лабораторни изследвания с право на издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на икономиката и разполагащи със съответните специалисти в тази област, които притежават свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация.

Националният музей "Земята и хората" може да извършва дейностите по чл. 63, ал. 1 от Наредбата след вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

 

Лицата, регистрирани в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в държава извън Европейския съюз, прилагат към заявлението копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя, и следните документи в оригинал или заверено копие или снабдени с апостил:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

3. документ за платена държавна такса;

4. други документи съобразно конкретния случай.

Лицата, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, осъществяващи дейности с необработени диаманти, прилагат към заявлението за регистрация следните документи в оригинал или заверено копие:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. копие от документа за създаване на лицето;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с необработени диаманти;

4. копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

Лицата от държава членка на Европейския съюз, които осъществяват постоянно сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях в страната и са със статут на местни лица, депозират в Министерството на икономиката следните копия от документи, като тези по т. 1 до 3 са снабдени с апостил:

1. копие от документа за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговско дружество;

2. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

4. списък на търговските обекти в България, както и на наетите лица, които осъществяват дейността;

5. документ за платена държавна такса.

Лицата от ЕС, които имат право по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни и временно и еднократно предоставят услугите си на територията на Република България, уведомяват Министерство на икономиката при временно и еднократно пребиваване в страната, чрез деклариране на:

а) времето, за което ще пребивават в страната;

б) вида услуги и дейности, които ще предоставят;

в) правното основание за упражняване на декларираната дейност.

В публичния регистър се вписват обстоятелствата съгласно образеца на заявление, промените, които настъпват в тях, както и адресите на обектите, в които се осъществява дейността.

При промяна на някое от регистрираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят Министерството на икономиката в 14-дневен срок от настъпването на промяната и да поискат вписване на новите обстоятелства и издаване на ново удостоверение за регистрация, като представят документите, удостоверяващи промяната и върнат издаденото вече удостоверение за регистрация в оригинал.

Не се извършва вписване в регистъра, на извършеното вписване се заличава служебно и се обявява за невалидно от длъжностното лице по регистрацията, когато:

1. някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. на лицето е била налагана санкция за нарушения по Валутния закон, данъчното или осигурителното законодателство (при служебно заличаване на вписването - след уведомление от съответните контролни органи);

3. физическите лица - търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, съгласно Наказателния кодекс.

За извършената регистрация Министерството на икономиката издава удостоверение по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Удостоверението трябва да бъде поставено в рамка на видно място в търговския обект или ателие.

При изгубване или унищожаване на удостоверението, издадено от Министерството на икономиката, съществуващата регистрация се заличава и лицето подава документи за нова регистрация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 200 лв.

 

Такси  в лв.
за първоначално вписване в регистъра - 200 лв.

за вписване на промени в регистрираните обстоятелства - 50 лв.

за вписване на всеки допълнителен обект и на всяко допълнително лице - 20 лв.
 

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА: 

IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01 

BIC КОД: BNBGBGSD

БНБ - ЦУ 

В платежното нареждане, като основание за плащане се посочва: чл. 13 от Валутния закон.

Плащане: Извършва се по банков път или на ПОС терминал в деловодството на Министерството на адрес - ул. "Славянска" № 8.

 

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не