Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на удостоверение за определяне на категория на заведения за хранене и развлечения

Какво представлява услугата

Описание

Изисквания

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което е:

1. Търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за  Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

3. Има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

Категоризацията се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Националния туристически регистър. Регистърът е публичен. На вписаните в регистъра лица се издава удостоверение за категоризация. Категоризацията е със срок на валидност 5 (пет) години.

 

Процедура

Лицето, което ще извършва ресторантьорство в местата за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.

 

1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:

 

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване на български и латински букви), и адрес, телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

 

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството  на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на конфедерация Швейцария;

 

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

 

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

 

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5; - линк към Наредбата

 

е) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

    

Към заявлението-декларация се прилагат:

 

а) Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

 

б) Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

 

в) Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник;

 

г) Копие от документ за платена такса.

 

Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

 

Промяна в обстоятелствата: 

При настъпване на промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР), туроператорът/агентът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в НТР и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо.

За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

 

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът за определяне на вид и категория подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 130, ал. 7

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма - чл. 2, ал. 1, т. 5

Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости - чл. 16, ал. 1; чл. 19, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление за категоризиране на заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец;

 

2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

 

4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;

 

5. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата.

 

6. Формуляр за определяне на категорията - по образец;

 

7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

 

8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

 

9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

10. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане - 700 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;

 

За вписване на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)- ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове: 

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане - 700 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:


Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не