Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Съгласуване на заданията за проектите на музейни сгради

Какво представлява услугата

Описание

Съгласуване на заданията за проектите на музейни сгради

 

- Правно основание

Закон за културното наследство - чл. 14, ал. 1, б. б, т. 13

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. заявление – образец № 1;
 2. концепция за изграждане на експозицията – копие;
 3. тематична структура с разширено описание на структурата и съдържанието на експозицията: темите, подтемите и акцентите – копие;
 4. тематико-експозиционен план, разработен на основата на концепцията и тематичната структура, изготвен съгласно образец № 2 – копие;
 5. проект за художествено-пространствено оформление на експозицията – копие;
 6. рецензия за всеки раздел от тематико – експозиционния план от специалисти на БАН или от съответните национални музеи, ведомствени и научноизследователски институти и учреждения – копие;
 7. информация за наличие на помещения, осигурени със – копие:

а) сигнално – охранителна техника;

б) система за пожароизвестяване и с необходимите средства за пожарна безопасност;

в) уреди за вентилация и климатизация;

г) поддържане на подходящ постоянен режим за осветление, температура и влажност;

д) витрини, съоръжения или други, предназначени за експониране на ДКЦ.

 1. за сгради недвижима културна ценност – съгласувана документация по реда на чл. 84 ЗКН - оригинал.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не