Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища.

Какво представлява услугата

Описание

Създадените частни детски градини и частни училища може да осъществяват дейността си само след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаване на удостоверение за вписване от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице.

 

Заявление може да се подава от следния кръг правни субекти:

 

 1. Търговски дружества, кооперации, дружества по законодателството на държава членка, които представят: Единен идентификационен номер или код по регистър Булстат.
 2. Юридически лица с нестопанска цел, които представят: Единен идентификационен номер или код по регистър Булстат.

 

Проектът за вписване и промени в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища се разглежда от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката.

 

При представяне на всички документи се дава положително експертно становище и се предлага на министъра на образованието и науката да издаде заповед, с която разрешава вписване и промени в Регистъра на институциите на предучилищното и училищното образование на частната детска градина или училище.

 

Институцията и/или промените в нея се вписват в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се издава удостоверение за вписване.

 

При констатиране на несъответствия с нормативните изисквания на документите, кандидата писмено се уведомява да отстрани несъответствията в 15-дневен срок.

При неотстраняване на несъответствията или неотстраняването им в срок се прави отказ.
 

!Отказът се съобщава писмено на кандидата и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

- Правно основание

 • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 330
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - чл. 17

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Заявление по образец (може да бъде изтеглено от връзката в секция "образци на документи", интернет страницата на МОН www.mon.bg и интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация http://iisda.government.bg/, както и да бъде получено на място в Центъра за административно обслужване на министерството), коректно попълнено с точно вписани данни.
 • Проект на договор за обучение;
 • Информация за директора и за учителския състав;
 • Документи за директора – копие от документ за завършено образование и придобита специалност и присъдена професионална квалификация „учител”, издаден преди 01.01.2012 г.; свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение за липса на заболявания, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците; копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ учителски стаж в съответствие с чл. 213, ал. 2 от ЗПУО;
 • Документи за осигурена материална база по чл. 23 от Наредба № 9/19.08.2016 г., изм. и доп. в ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г.;
 • Договор, сключен с медицински специалист за извършване на медицински услуги;
 • Документ за платена държаввна такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Документ за предплащане на цената за пощенската услуга (в случай, че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка или с международна куриерска услуга).

! Необходимите данни, свързани със съдимостта на директора (за българските граждани) се установяват служебно.

Документите, необходими на потребителя на административна услуга, които са вече създадени, събрани или изменени от друг административен орган не се прилагат, като същите се осигуряват по служебен път, освен в случаите на обективна невъзможност.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на образованието и науката

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В едномесечен срок от представяне на всички необходими документи министърът на образованието и науката издава заповед, с която разрешава или отказва вписване и промени в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частната детска градина или училище. Министърът на образованието или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписването в Регистъра в 7-дневен срок от извършването му.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

Услугата се заплаща, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1. За разглеждане на заявление и оценка за съответствие с нормативно установените изисквания за издаване на разрешение за вписване на частна детска градина или на промяна в частна детска градина се събира такса 150 лв.

2. За разглеждане на заявление и оценка за съответствие с нормативно установените изисквания за издаване на разрешение за вписване на частно училище или на промяна в частно училище се събира такса, както следва:

·         за начално училище, основно училище, гимназия, профилирана гимназия и средно училище - 260 лв.;

·         за професионална гимназия, обединено училище, спортно училище, училище по културата и училище по изкуствата - 375 лв.

3. За издаване на удостоверение за вписване на частна детска градина или на частно училище или за вписване на промяна на частна детска градина или на частно училище се събира такса 50 лв.

 

Заплащането се извършва:

 • На ПОС терминално устройство в Центъра за административно обслужване на МОН.

 • По банков път по банковата сметка на министерството:

БНБ - Централно управление, пл. „Батенберг” № 1

IBAN BG50BNBG96613000149101

BIC BNBGBGSD

 

Предплащането на цената за международна пощенска или международна куриерска услуга (съгласно заявеното желание на заявителя) се извършва съгласно публикуваните ценоразписи на интернет страницата на МОН в рубрика „Административни услуги и образци на заявления“, секция „Административно обслужване“.

 

Заявителят представя документа за платена цена на международната пощенска/куриерска услуга, като в основанието за плащане се изписва:

 • при международна препоръчана пощенска пратка – текст „предплащане на цена за пощенска услуга с международна препоръчана пощенска пратка“;
 • при международна куриерска услуга – текст „предплащане на цена за международна куриерска услуга“;
 • имената на получателя на документите;
 • имената на титуляра на документите.
  !При заявено желание за получаване на документи с международна препоръчана пощенска пратка/международна куриерска услуга е необходимо адресът на получателя, който се посочва в заявлението, да се изпише с латински букви и арабски цифри.

 

- Резултат от услугата

Описание

Заповедите и удостоверенията за вписване и промени се получават от кандидата:

 1. Лично или чрез упълномощено от него лице срещу подпис в Центъра за административно обслужване на министерството срещу документ за внесена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование;
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите по пощата и заплащане на пощенските разходи за негова сметка, отразено в заявлението. Заплащането на пощенските разходи се извършва при получаване на документите;
 3. По пощата с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите с международна препоръчана пощенска пратка и предплащане на цената за пощенската услуга, отразено в заявлението;
 4. По пощата с международна куриерска услуга – при изрично изразено желание на лицето за получаване на документите с международна куриерска услуга и предплащане на цената за куриерската услуга, отразено в заявлението;
 5. Чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/.

 

Срок на действие: безсрочно

Кой издава резултата от услугата

Министър на образованието и науката

+ Административни звена, предоставящи услугата

Административно обслужване и секретариат
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а, партер - „Запад“, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9217760, (02)9217588, (02)9217589
Адрес на електронна поща: priemna@mon.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Осигурен е непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не