Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи

Какво представлява услугата

Описание

Създадените частни професионални колежи може да осъществяват дейността си само след вписване в регистъра на професионалните колежи и издаване на удостоверение за вписване от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице.

 

За целта заявителят подава необходимите документи:

 • на място в Центъра за административно обслужване на министерството, който се намира във фоайе-партер „Запад” в сградата на МОН на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване. Документите се регистрират с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на Министерството на образованието и науката и този номер се дава на приносителя на документите;
 • по пощата, заявлението (по образец) с приложени необходимите документи за извършване на услугата;
 • по електронен път от лица, притежаващи валидно удостоверение за електронен подпис, които могат да заявяват извършването на услугата (с приложени сканирани изображения на необходимите документи):
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/.
  • По електронна поща на e-mail: priemna@mon.bg

!При заявено желание за получаване на документи с международна препоръчана пощенска пратка/международна куриерска услуга е необходимо адресът на получателя, който се посочва в заявлението, да се изпише с латински букви и арабски цифри.

- Правно основание

Закон за професионалното образование и обучение - чл. 69, ал. 1; чл. 13а, т. 4; чл. 72, ал. 1 и 3; чл. 76, ал. 1; чл. 77, ал. 6; чл. 80, ал. 1; чл. 82, ал. 1

Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи - чл. 2, ал. 2, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. заявление по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на Министерството на образованието и науката www.mon.bg и интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация http://iisda.government.bg/, както и да бъде получено на място в Центъра за административно обслужване на министерството), коректно попълнено с точно вписани данни.
 2. Към заявлението за вписване се прилагат:
 • ЕИК или код по БУЛСТАТ на юридическото лице;
 • документи, свързани с професионалното обучение:

а) проекти на учебни планове и учебни програми, разработени в съответствие с рамкова програма Г и държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професиите и специалностите, по които ще се осъществява обучението, ако са авторски;

б) документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 23г, ал. 5 и 6 от ЗПОО за директора, и декларация, удостоверяваща съгласието за работа в професионалния колеж;

в) документи, свързани с квалификацията на преподавателския състав –

справка за преподавателския състав, към която се прилагат професионална автобиография, копия от документите за завършено образование и професионална квалификация на преподавателите, заверени от тях, с изключение на случаите, в които може да се извърши служебна справка за документите;

г) проект на договор за обучение;

 • документи, свързани с материално-техническата база, съответстваща на изискванията на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;
 • становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност или сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност и защита на населението. При стартирала процедура пред ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за издаване на съответния документ същият може да не се прилага, но се описва в заявлението по начин, който да позволява получаването му по служебен път;
 • разчет за ползване на материалната база за срока на обучението или за срока на договора за ползване;
 • акт за собственост или договор за ползване;
 • документи за платена държавна такса съгласно чл. 82 от ЗПОО;
 • пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице;
 • документ за предплащане на цената за пощенската услуга (в случай че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка или с международна куриерска услуга).
 • Заявление за вписване на промяна на частния професионален колеж съдържа:
 • мотиви за необходимостта от промяната;
 • описание на исканата промяна - наименование; официален адрес; седалището; сграда/сгради, в които ще се извършва обучението; нови професии и специалности;
 • документите за материално-техническата база - при промяна на сградата/сградите, в които се извършва обучението, и при промяна на професиите и специалностите, по които се извършва обучение;
 • проекти на учебни планове и на учебни програми за новите професии и специалности - при промяна на професиите и специалностите.

! Необходимите данни свързани със съдимостта на директора (за българските граждани) се установяват служебно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на образованието и науката

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В едномесечен срок от представяне на всички необходими документи.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 375 лв.

 

Услугата се заплаща съгласно тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование.

 • За разглеждане на заявление и оценка за съответствие с нормативно установените изисквания за издаване на разрешение за вписване на частeн професионален колеж или на промяна в частeн професионален колеж се събира такса 375 лв.
 • За издаване на удостоверение за вписване на частен професионален колеж или за вписване на промяна на частен професионален колеж се събира такса 50 лв.

 

 • Заплащането се извършва:
 • На ПОС терминално устройство в Центъра за административно обслужване на МОН.
 •  По банков път по банковата сметка на министерството:
  БНБ - Централно управление, пл. „Батенберг” № 1
  IBAN BG50BNBG96613000149101
  BIC BNBGBGSD
 • През Портала за електронни плащания на Република България

 

- Резултат от услугата

Описание

Готовите удостоверения се получават:

 1. На място в Центъра за административно обслужване на Министерството на образованието и науката от заявилия административната услуга лично или чрез упълномощено от него лице срещу полагане на подпис, изписване на имената на получателя и представяне на входящ номер от Центъра за административно обслужване на министерството;
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска пратка – при изразено желание на лицето за получаване на документите по пощата и заплащане на пощенските разходи за негова сметка, отразено в заявлението. Заплащането на пощенските разходи се извършва при получаване на документите;
 3. По пощата с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне – при изразено желание на лицето за получаване на документите с международна препоръчана пощенска пратка и предплащане на цената за пощенската услуга, отразено в заявлението;
 4. По пощата с международна куриерска услуга – при изразено желание на лицето за получаване на документите с международна куриерска услуга и предплащане на цената за куриерската услуга, отразено в заявлението.
 5. По електронен път на електронен адрес посочен от лицето.

Кой издава резултата от услугата

Министър на образованието и науката

+ Административни звена, предоставящи услугата

Административно обслужване и секретариат
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а, партер - „Запад“, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9217760, (02)9217588, (02)9217589, Обажданията към обявените телефони се таксуват, съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Адрес на електронна поща: priemna@mon.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Осигурен е непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не