Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

Какво представлява услугата

Описание

Лицензирането на вносители за внос на конопени семена, непредназначени за посев е във връзка с изисквания за издаване на АGRIM (лицензия) при внос на земеделски продукти от трети страни.


При лицензиранeто на вносители на конопени семена, непредназначени за посев, са въведени специфични изисквания, касаещи установяването на система за одобряване на вносителите. Лицензират се вносителите, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите; дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи съгласно изискванията на Закона за фуражите.


Лицензирането на вносителите касае само тези, които внасят конопени семена, непредназначени за посев. Тези семена се използват за фураж, най-вече за декоративни птици, храна за хората и преработка.

 

Стандарт_ Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

 

- Правно основание

 • Наредба № 3 от 29.03.2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев - чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 29, ал. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подава се заявление по образец, в срок до 10 януари на текущата година. След разглеждане на заявлението, в срок до 10 март се издава лицензия или заповед за отказ. 

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/ 

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/ 

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от секция  Образци  на документи.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако достав-чика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". То-зи номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на земеделието, храните и горите

или 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 10 март

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начини за получаване на резултата от услугата:

 • на място, в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Кой издава резултата от услугата

Министър на земеделието, храните и горите

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383
Факс: (02)981 79 55
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Задължително присъствие между 10.00 и 16.00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не