Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Какво представлява услугата

Описание

Орган, който предоставя комплексната административна услуга


Вътрешната комплексна административна услуга се извършва от Националния център за информация и документация като със заявяването ѝ комплексно се предоставят следните две услуги:

 • Издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава и
 • Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава.
 1. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, удостоверението за професионална квалификация по нерегулирана професия се издава от изпълнителния директор на Националния център за информация и документация (НАЦИД).
 2. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация удостоверение Apostille се издава от следните упълномощени от изпълнителния директор длъжностни лица:
 • Вержиния Петрова Цанкова – главен секретар на НАЦИД;
 • Миглена Тихомирова Миткова-Ангелова – главен експерт в дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“;
 • Мария Димова Цветкова – младши експерт в дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“;
 • Ива Владиславова Тодорова – главен експерт в дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“;


Искането за издаване на Удостоверение за професионална квалифи­кация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава и удосто­ве­ре­ние Apostille може да бъде направено устно, чрез писмено заявление или по електронен път.

 

Устните искания се приемат от служител в Центъра за административно обслужване. Те се регистрират в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс след съставянето на протокол за приемането им.

Писмените заявление се подават лично или по пощата и се приемат от служител в Центъра за административно обслужване. Те се регистрират в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс.

По електронен път, искането за издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава и удостоверение Apostille се подава чрез попълване на електронно заявление в портала за Електронни услуги на Центъра или в Портала „Регистър Апостили“.

 
1. За целите на издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, документите се подават:

 • лично – с документ за самоличност;
 • родителите, децата и съпруга – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • адвокати – с писмено нотариално заверено пълномощно от гражданите;
 • други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.
 • организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно-проце­суалния кодекс) – гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.


При възникване на основателни съмнения относно истинността на представените документи длъжностните лица могат да изискат потвърждение на истинността им от органите, които са ги издали. В този случай срокът за изпълнение на услугата спира да тече до получаване на потвърждението, за което писмено се уведомява заявителя.

При установяване на липса или непълнота на представените документи, длъжностните лица писмено уведомяват заявителя да представи съответните документи и определят срок за представянето им, не по-кратък от 14 дни. До представяне на документите срокът за изпълнение на услугата спира да тече.

 

Процедурата по извършване на услугата се прекратява по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице и в случаите на непредставяне в двуседмичен срок на изисканите от длъжностните лица липсващи документи.

 

2. За издаването на Apostille, заявлението, приложените документи и издаденото удостоверение се предават на упълномощените служители от дирекция „Информационни дейности и удостове­ряване на образователни документи“ за издаване на Apostille.

 

Удостовереният с е-Apostille документ, като резултат от извършва­нето на комплексната услуга, се връчват по електронен път на посочената от заявителя/представителя електронна поща/електро­нен адрес в системата за сигурно електронно връчване.

Удостовереният с хартиен Apostille документ, като резултат от извършването на комплексната услуга, се изпращат на заявителя/представителя по избрания от него начин за изпращане.

- Правно основание

Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 1

Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация - чл. 2, ал. 14

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Попълнено заявление по образец (може да се изтегли интернет сайта на НАЦИД, в раздел „Административни услуги“, или от интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация iisda.government.bg. Заявлението може да бъде получено и на място в Центъра за административно обслужване);
 2. Копие на диплома, удостоверение или свидетелство за придобита професионална квалификация;
 3. Копие на други документи, доказващи придобита професионална квалификация;
 4. Копие на документ за членство в професионална организация, ако заявителят членува в такава;
 5. Копие на документ за идентичност на лице с различни имена;
 6. Декларация от заявителя по образец (може да бъде изтеглена от интернет страницата на НАЦИД, както и да бъде получено на място в Центъра за административно обслужване), че не му е отнето правото за упражняване на професията и за наличието/липсата на наложени административни наказания във връзка с упражняване на професията;
 7. Документ за платена държавна такса за издаване на удостоверението;
 8. Други документи по преценка на заявителя;
 9. При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи по чл. 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка;
 10. Документ за платена цена за издаване на APОSTILLE;
 11. Документ за предплащане цената за пощенската услуга (в случай че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 4 – Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна административна услуга се дължи такса/цена, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Услугата може да бъде заявена на следните интернет адреси:

 • Портал „Регистър Apostille“: www.apostille.bg и
 • Портал за достъп до всички електронни административни услуги на НАЦИД: portal.nacid.bg/services


За тази цел е необходимо заявителят или неговият представител:

 • да попълни в точно и коректно информацията в задължителните полета на електронното заявление;
 • да попълни коректно електронната си поща/електронен адрес в системата за сигурно електронно връчване за контакт и връчване на удостоверения с е-Apostille документ;
 • в случай че желае и хартиен Apostille, да отбележи желания брой, да отбележи желания начин за получаване на удостоверените документи и да попълни коректно адреса на получателя (за изпращане чрез лицензиран пощенски оператор);
 • при избор на изпращане чрез лицензиран пощенски оператор, като международна пощенска пратка, да предплати цената на услугата, по посочената на стр. 10 набирателна сметка на НАЦИД;
 • да заплати държавната такса за издаване на удостоверението и цената за издаване на Apostille;
 • да заяви директно или с квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 8 работни часа

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана цена 15 лв.

 

1.            Срокът и държавната такса за издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава са:

-          Стандартна услуга – срок*: 30 календарни дни, такса:
60 лева (с ДДС);

-          Бърза услуга – срок*: 10 работни дни, такса: 120 лв. (с ДДС);

2.            Срокът и цената за издаване на Apostille са:

-          За издаване на хартиен Apostille: срок*: до 8 работни часа, цена: 15 лева (с ДДС);

-          за издаване на електронен Apostille – срок*: до 8 работни часа, цена:7.50 лева (с ДДС).

 

За издаване на 1 бр. удостоверение APOSTILLE се заплаща цена, съгласно утвърден Ценоразпис на информационни услуги и продукти, предоставяни от НАЦИД, публикуван на сайта на НАЦИД www.nacid.bg

Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини:

-          в касата на НАЦИД

-          чрез ПОС терминално устройство във фронтофиса на НАЦИД

-          през Единната входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги pay.egov.bg;

-          по банков път по банкова сметка на центъра

УниКредит Булбанк кл. Батенберг,

IBAN BG 97UNCR96603119995010 BIC UNCRBGSF

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът се получава според заявеното желание на потребителя:

 1. В Центъра за административно обслужване от заявителя/предста­вителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението;
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка (Центърът има сключен договор със СП „EMS/Bulpost” за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.;
 3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор, като международна препоръчана пощенска пратка (Центърът има сключен договор с СП „EMS/Bulpost” за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. В случай че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.;
 4. По електронна поща с идентификатор за достъп до електронния Регистър на издадените Apostilles (САМО за е-Apostille).


Предплащането на цената за международна пощенска пратка се извършва по посочената набирателна сметка на Центъра и платежният документ се прилага към заявлението.

УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG66UNCR96603319995018
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Академично признаване и регулирани професии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824
Факс: (02)02 9713120
Адрес на електронна поща: naric@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Център за административно обслужване

гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50 с работно време 
от 08.00 до 18.30 ч. всеки работен ден.
 Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
*     Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: nacid@nacid.bg

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не