Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Издаване на удостоверение за изгубена, унищожена, повредена или станала негодна за употреба диплома за научна степен или свидетелство за научно звание, издадени по реда на Закона за научните степени и научните звания /отменен 2010 г./

Какво представлява услугата

Описание

I.  Предметна област


Осигуряване на възможност за удостоверяване на изгубена, унищожена, повредена или станала негодна за употреба диплома за научна степен или свидетелство за научно звание, издадени по реда на чл. 34, буква "е" от отменения Закон за научните степени и научните звания

 

II.  Процедура по извършване на административната услуга


Административната услуга се извършва по искане на всяко физическо лице, придобило диплома за научна степен или свидетелство за научно звание, издадени по реда на чл. 34, буква "е" от отменения Закон за научните степени и научните звания, която/което е изгубена/о, унищожена/о, повредена/о или станала/о негодна/о за употреба.

 

III.  Вътрешен ход на процедурата:


Заявлението, комплектовано с всички необходими документи, се регистрира в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс и се насочва към директора на дирекция „Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност“.

 

След приемане на заявлението процедурата включва следните етапи:

 • проверка на документация, от която е видно, че изгубеният, унищоженият, повреденият или станалият негоден за употреба документ е бил издаден;
 • издаване на удостоверение.


Отказ от удостоверяване

Издаване на удостоверение се отказва, когато липсват достатъчно данни в наличната документация, от която е видно, че изгубеният, унищоженият, повреденият или станалият негоден за употреба документ е бил издаден.

- Правно основание

Закон за развитието на академичния състав в Република България - п. 9б, ал. 3

Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация - чл. 2, ал. 19

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец, утвърден от главния секретар на НАЦИД.
 2. Документ за платена цена за издаване на удостоверението, в случай че плащането не е извършено през портала за електронни административни услуги.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 4 – Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронната административна услуга се дължи такса/цена, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: portal.nacid.bg/services

Средства за електронна идентификация:

За достъп до електронните услуги, предоставяни от НАЦИД, заявителят следва да се регистрира в Портала за електронни услуги на НАЦИД чрез попълване на формата за създаване на потребителски профил. Необходимите данни за създаване на профил са: име, презиме и фамилия; потребителско име; e-mail адрес, персонален идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или друг идентификатор) и парола. На посочения адрес на електронна поща заявителят получава съобщение с линк за активация на създадения електронен профил. След активиране на потебителкия профил заявителят има достъп до функционалностите на портала след влизане с потребителското си име и парола.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

5 работни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана цена 15 лв.

 

Дължимата цена е съгласно утвърден Ценоразпис на информационни услуги и продукти, предоставяни от НАЦИД, публикуван на сайта на НАЦИД: http://nacid.bg/bg/services/

Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини:

-        в касата на НАЦИД

-        чрез ПОС терминално устройство във фронтофиса на НАЦИД

-        през електронния портал на НАЦИД

-        през Единната входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги pay.egov.bg;

-        по банков път по банкова сметка на центъра

 УниКридит Булбанк кл. Батенберг,

IBAN BG 97UNCR96603119995010 BIC UNCRBGSF
 

 

- Резултат от услугата

Описание

Изготвеното удостоверение (отказ) се получава според заявеното желание на потребителя:

 

 1. В Центъра за административно обслужване от заявителя/представителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението.
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери на сайта на EMS/Bulpost. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като международна препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата, коректно изписан адрес за получаване с латински букви и арабски цифри и предплащане на цената за куриерската услуга (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери на сайта на EMS/Bulpost. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 4. По електронен път на посочения електронен адрес.

 

Предплащането на цената за международната куриерска услуга може да се извърши:

 • в Центъра за административно обслужване - на каса или чрез ПОС терминално устройство;
 • през Портала за електронни плащания на Република България;
 • по банков път по посочената набирателна сметка на НАЦИД, като в основанието за плащане се изписва „предплащане на цена за международна куриерска услуга“ и платежният документ се прилага към заявлението:

УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 66UNCR96603119995018
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824, (02)8173824
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Център за административно обслужване

Адрес: 1125 гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50
Работно време: от 08:00 ч до 18:30 ч всеки работен ден
Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
* Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: naric@nacid.bg
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не