Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Издаване на удостоверение за признаване на научна степен „доктор на науките“, придобита в чуждестранно висше училище/научна организация

Какво представлява услугата

Описание

I.  Предметна област


Признаването на научна степен „доктор на науките“, придобита в чуждестранно висше училище или научна организация е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за придобита научна степен или на друг аналогичен документ, издаден от висше училище/научна организация, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава. Признаването се удостоверява с издаване на удостоверение, което да послужи за улесняване на достъпа до пазара на труда или при наличие на друг правен интерес.

 

II.  Процедура по извършване на административната услуга


Административната услуга се извършва по искане на всяко физическо лице, придобило научна степен „доктор на науките“ в чуждестранно висше училище/научна организация.

 

III.  Вътрешен ход на процедурата:


Заявлението, комплектовано с всички необходими документи, отговарящи на посочените изисквания, се регистрира в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс и се насочва към директора на дирекция „Академично признаване и регулирани професии“.

След приемане на заявлението процедурата по признаване включва следните етапи:

 • проверка на статута на висшето училище или научната организация, издало документите;
 • проверка на автентичността на документите;
 • проверка на данните от документите и установяване на съответствието на придобитата в чужбина научна степен „доктор на науките“;
 • вземане на решение за признаване на научната степен „доктор на науките“, за отказ тя да бъде призната или за прекратяване на процедурата;
 • издаване на удостоверение по образец.


Отказ от признаване

 

Признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на научната степен „доктор на науките“, се отказва, когато е:

 • представен за признаване документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за научна степен или не е издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на висшето образование и научноизследователската дейност в съответната държава;
 • представен за признаване документ, който е издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на висшето образование и научноизследователската дейност в съответната държава, но е присъден без защита на дисертационен труд, в случай че присъждането на научната степен изисква такъв, или не съответства на научната степен „доктор на науките“;
 • представена диплома, издадена от чуждестранно висше училище или научна организация, призната от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение за част от систе­мата ù на висше образование и научноизследователската дейност, но обучението е проведено или дисертацията е защитена в струк­тури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират в съответствие с нейното законодателство в областта на висшето образование и научноизследователската дейност;
 • представен документ, удостоверяващ научна степен, придобита в чужбина, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище или научна организация.


Прекратяване на процедурата

 

Процедурата по признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на научната степен „доктор на науките“, се прекратява:

 • по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 • в случаите на непредставяне в седемдневен срок на изисканите документи по т. 2;
 • в случаите на непредставяне в двумесечен срок на изисканите  допълнителни документи.


Процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на НАЦИД или на упълномощено от него длъжностно лице.

- Правно основание

Закон за развитието на академичния състав в Република България - чл. 5, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец, утвърден от главния секретар на НАЦИД.
 2. Оригинал или копие на дипломата за научна степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция;
 3. Дисертацията и автореферата (на хартиен и електронен носител), в случай че присъждането на степента изисква такива;
 4. Други документи, имащи отношение към признаването, ако притежават такива;
 5. Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако има такава.

 

При подаване на заявлението лично заявителят представя за сверяване на данните лична карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани). Документът за самоличност се връща веднага. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.

Документите по т. 2, издадени извън страните – членки на Европейския съюз, и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, а при липса на такива разпоредби – да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документите по т. 2, издадени в страните – членки на Евро­пейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалифи­кациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извър­шващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.), като не е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен.

В случаите, когато към заявлението не са приложени документите по т. 2, административното производство се спира и заявителят се уведомява, че следва да ги представи в седемдневен срок, считано от датата на уведомяването. 

Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяване и проверка по служебен път на съответните факти и обстоятелства от предоставените копия на документите по т. 2, НАЦИД може да поиска оригиналите от заявителя, който е задължен да ги представи.

При подаване на заявление на хартиен носител заявителят прилага към него автореферат, ако има такъв, и анотация на електронен носител.

Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 5, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

При необходимост може да бъде поискана допълнителна информация от висшето училище/научната организация, в която е придобита научната степен, или от заявителя, който следва да ги представи в срок, определен от изпълнителния директор, но не по-дълъг от два месеца считано от датата на съобщаването.

Заявителите или техните представители могат да получат оригиналите на документите си в 14-дневен срок след проверката им, ако са приложени към административната преписка.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 3 – Двустранна комуникация - заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: portal.nacid.bg/

Средства за електронна идентификация:

За достъп до електронните услуги, предоставяни от НАЦИД, заявителят следва да се регистрира в Портала за електронни услуги на НАЦИД чрез попълване на формата за създаване на потребителски профил. Необходимите данни за създаване на профил са: име, презиме и фамилия; потребителско име; e-mail адрес, персонален идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или друг идентификатор) и парола. На посочения адрес на електронна поща заявителят получава съобщение с линк за активация на създадения електронен профил. След активиране на потебителкия профил заявителят има достъп до функционалностите на портала след влизане с потребителското си име и парола.

При подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 2 месеца от представяне на всички необходими документи

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Изготвеното удостоверение (отказ или заповед за прекратяване) се получава според заявеното желание на потребителя:

 

 1. В Центъра за административно обслужване от заявителя/представителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението.
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като международна препоръчана пощенска пратка за сметка на получателя, при изрично изразено желание в заявлението за предоставяне на услугата, коректно изписан адрес за получаване с латински букви и арабски цифри и предплащане на цената за куриерската услуга (НАЦИД има сключен договор със СП „EMS/Bulpost“ за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай, че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.
 4. Издаденото електронно удостоверение, като резултат от извършването на електронната услуга, се връчва по електронен път на посочената от заявителя/представителя електронна поща/електронен адрес в системата за сигурно електронно връчване.


Предплащането на цената за международната куриерска услуга може да се извърши:

 • през Портала за електронни плащания на Република България;
 • в Центъра за административно обслужване - на каса или чрез ПОС терминално устройство;
 • по банков път по посочената набирателна сметка на НАЦИД, като в основанието за плащане се изписва „предплащане на цена за международна куриерска услуга“ и платежният документ се прилага към заявлението:

УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 66UNCR96603119995018
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Академично признаване и регулирани професии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824
Факс: (02)02 9713120
Адрес на електронна поща: naric@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Център за административно обслужване

Адрес: 1125 гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50
Работно време: от 08:00 ч до 18:30 ч всеки работен ден

Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
* Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: naric@nacid.bg
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не