Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища и научните организации в Република България

Какво представлява услугата

Описание

I.  Орган, който предоставя административната услуга – Национален център за информация и документация (НАЦИД).


Съгласно Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация удостоверение Apostille се издава от следните упълномощени от изпълнителния директор длъжностни лица:

 • Вержиния Петрова Цанкова – главен секретар на НАЦИД;
 • Миглена Тихомирова Миткова-Ангелова – главен експерт в дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“;
 • Мария Димова Цветкова – младши експерт в дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“;
 • Ива Владиславова Тодорова – главен експерт в дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“.


II.  Процедура по извършване на административната услуга


За издаването на Apostille, упълномощените служители извършват прецизна проверка, по административен път, на автентичността, легитимността и коректността на приложените документи във всички налични информационни системи и бази данни. Изясняват се фактите и обстоятелствата, необходими за издаване на удостоверението. Срокът за предоставяне на услугата започва да тече след проверка и преценка на всички събрани доказателства, съгласно изискванията в Административнопроцесуалния кодекс.

Удостоверение Apostille се издава на всеки автентичен, коректно и легитимно издаден документ.

 

! Некоректно издаден документ/и се връща/т на заявителя/представителя за отстраняване на нередностите.

 

! Некоректно издаден документ/и се връща/т на заявителя/представителя за отстраняване на нередностите.

 

Националният център за информация и документация, като оправомощен орган съгласно Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагска конвенция за Apostille), може да НЕ издаде Apostille, ако:

 • приложеният за удостоверяване с Apostille документ (документи) НЕ попада в категориите документи, за които НАЦИД е оправомощен;
 • установи, че приложеният документ (документи) НЕ е автентичен. В този случай, НАЦИД подава сигнал в полицията за разследване на евентуална измама;
 • НЕ е в състояние да провери произхода и истинността на приложения документ (документи) – институцията, издала документа, е закрита и не могат да се намерят нейните архиви или архивите са унищожени по различни причини;
 • заявителят или неговият представител НЕ е заплатил определената цена за извършване на услугата.
 • Удостоверените с е-Apostille документи, като резултат от извърш­ването на услугата, се предоставят по електронен път на посоче­ната от заявителя/представителя електронна поща/електронен адрес в системата за сигурно електронно връчване.


Удостоверените с хартиен Apostille документи, като резултат от извършването на услуга, се изпращат на заявителя/представителя по избрания от него начин за изпращане.

 

III.  Вътрешен ход на процедурата:


Заявлението, комплектовано с всички необходими документи, се регистрира в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс и се насочва към директора на дирекция „Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност“.

След приемане на заявлението процедурата включва следните етапи:

 • проверка на документация, от която е видно, че изгубеният, унищоженият, повреденият или станалият негоден за употреба документ е бил издаден;
 • издаване на удостоверение.

- Правно основание

Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 1

Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация - чл. 2, ал. 14

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Административната услуга се отнася за удостоверяване както с хартиен, така и с е-Apostille на всички образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации.

Задължителните документи, които заявителят/представителят трябва да подаде в Центъра за административно обслужване са:

 • попълнено заявление по образец (изтеглете заявлението от раздел „Административни услуги“ или от интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация iisda.government.bg. Заявлението може да бъде получено и на място в Центъра за административно обслужване);
 • оригинал/и на документ/и, които НЕ СЕ НАМИРАТ в Регистри на издадени образователни документи, където документите могат да бъдат служебно проверени (виж описаните Регистри в т. VI);
 • в случай че се прилагат образователни документи, които СЕ НАМИРАТ в Регистри на издадени образователни документи, където документите могат да бъдат служебно проверени, да се попълнят точно данните им в заявлението (виж описаните документи в т. VI);
 • документ за платена цена на услугата;
 • документ за предплащане на цената за пощенската услуга (в случай че е заявeно изпращане на документите в чужбина с международна пощенска пратка).


Служителите, упълномощени да издават Apostille, могат да направят толкова копия на оригиналния/те документа/ите, колкото са заявени. Всяко от копията се удостоверява с Apostille! Подаването на нотариално заверени копия на оригинални документи е по желание на заявителя/представителя.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Административната услуга е от ниво 4 – Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна административна услуга се дължи такса/цена, съгласно § 1 от Наредбата за Административния регистър.

Услугата може да бъде заявена на следните интернет адреси:

 • Портал „Регистър Apostille“: www.apostille.bg и
 • Портал за достъп до всички електронни административни услуги на НАЦИД: portal.nacid.bg/services

 

Електронната административна услуга се отнася САМО за образователни документи, които СЕ НАМИРАТ в Регистри на издадени образователни документи, където документите могат да бъдат служебно проверени за автентичност, коректност и легитимност.

За целта е необходимо заявителят или неговият представител:

 • да попълни в електронното заявление коректно имената и личния идентификационен номер от документа за самоличност;
 • да попълни коректно електронната си поща/електронен адрес в системата за сигурно електронно връчване за контакт и връчване на удостоверените с е-Apostille документ/и;
 • да попълни точно данните от образователния/те документ/и, които желае да бъдат удостоверени с Apostille;
 • в случай че желае и хартиен Apostille, да отбележи желания брой, да отбележи желания начин за получаване на удостоверените документи и да попълни коректно адреса на получателя (за изпращане чрез лицензиран пощенски оператор);
 • при избор на изпращане чрез лицензиран пощенски оператор, като международна пощенска пратка, да предплати цената на услугата, по посочената на стр. 11 набирателна сметка на НАЦИД;
 • да заплати цената за извършване на услугата и
 • да заяви директно или с квалифициран електронен подпис.

 


Регистрите, където могат да бъдат служебно проверени образователните и удостоверителните документи, се поддържат от НАЦИД:

 


Образователните и удостоверителните документи, които се намират в горепосочените Регистри са:

 1. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, издадена СЛЕД 01.01.2012 г.         
 2. Приложение към дипломата за висше образование, издадено СЛЕД 01.01.2012 г.
 3. Диплома за образователна и научна степен „доктор“, издадена СЛЕД 01.01.2018 г.
 4. Приложение към диплома за образователна и научна степен, издадено СЛЕД 01.01.2018 г.
 5. Диплома за научна степен „доктор на науките“, издадена СЛЕД 01.01.2018 г.
 6. Удостоверение за признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, издадено СЛЕД 01.01.2010 г.   
 7. Дубликат на Удостоверение признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, издаден СЛЕД 01.01.2010 г.
 8. Удостоверение за признаване на образователна и научна/научна степен, придобита в чуждестранно висше училище/научна организация, издадено СЛЕД 17.07.2018 г.
 9. Удостоверение за присъдена научна степен и звание, издадено СЛЕД 04.05.2018 г.
 10. Служебна бележка за защитен дисертационен труд    
 11. Служебна бележка за заета академична длъжност      
 12. Документи за научна степен и научно звание/научна длъжност, издадени от Висшата атестационна комисия;
 13. Издадени от МОН и НАЦИД Аpostilles на образователни и удостоверителни документи.


Удостоверените с е-Apostille документи, като резултат от извършването на електронната услуга, се връчват по електронен път на посочената от заявителя/представителя електронна поща/електронен адрес в системата за сигурно електронно връчване.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

3 работни дни за обикновена услуга, 2 работни дни - за бърза услуга и 8 работни часа за експерсна услуга и за е-Apostille

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана цена 15 лв.

 

При подаване на хартиено заявление в Центъра за административно обслужване, цените и сроковете за извършване на услугата са:

-          обикновена – срок: до 3 работни дни - 5 лева (с ДДС);

-          бърза – срок: 2 работни дни - 22.50 лв. (с ДДС);

-          експресна – срок*: 8 работни часа - 30 лева (с ДДС);

-          за издаване на електронен Apostille –7.50 лева (с ДДС).

При подаване на електронно заявление през портала за „Електронни услуги“ на Центъра или през Портала „Регистър Апостили“, цените и сроковете за извършване на съответната услуга са:

-          за издаване на електронен Apostille – срок*: до 8 работни часа, цена за един документ: 7,50 лева (с ДДС);

-          за издаване на хартиен Apostille – срок*: до 8 работни часа, цена за един документ: 15 лева (с ДДС).

Цената на услугата е съгласно утвърден Ценоразпис на информационни услуги и продукти, публикуван на сайта на НАЦИД: www.nacid.bg

Центърът е осигурил следните начини на плащане на цената за извършване на услугата, включително и за електронната услуга:

-          През Единната входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги pay.egov.bg;

-          В Центъра за административно обслужване – на каса или чрез ПОС терминално устройство;

-          По банков път по банковата сметка на НАЦИД:

УниКредит Булбанк кл. Батенберг,

IBAN BG 97UNCR96603119995010

BIC UNCRBGSF
 

 

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът се получава според заявеното желание на потребителя:

 1. В Центъра за административно обслужване от заявителя/предста­вителя срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението;
 2. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска/препоръчана пощенска пратка (Центърът има сключен договор със СП „EMS/Bulpost” за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. Цената се заплаща в брой на куриера при доставка. В случай че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.;
 3. По пощата чрез лицензиран пощенски оператор, като международна препоръчана пощенска пратка (Центърът има сключен договор с СП „EMS/Bulpost” за извършване на тази услуга). Информация за цената на услугата може да се намери тук. В случай че заявителят/представителят е изявил желание да ползва услугите на друг оператор, заявяването на куриер и придвижването на пратката е негова отговорност.;
 4. По eлектронна поща с идентификатор за достъп до електронния Регистър на издадените Apostilles (САМО за е-Apostille).


Предплащането на цената за международна пощенска пратка се извършва по посочената набирателна сметка на Центъра и платежният документ се прилага към заявлението.

УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 97UNCR96603119995010
BIC UNCRBGSF

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез eGov.bg,Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173824
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

 

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, п.к. 1125
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8173826
Факс: (02)9713120
Адрес на електронна поща: ivanka.koteva@nacid.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка всеки работен ден с изключение на официалните празници.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Центърът за административно обслужване


гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50 с работно време 
от 08.00 до 18.30 ч. всеки работен ден.
 
Телефони за комуникация с потребителите*: 
•    Единен телефон номер: 0700 44 849
(при избиране от чужбина +359 700 44 849)
•    Стационарни телефони: (+359 2) 817 38 31; 817 38 36;  817 38 49
*     Обажданията към обявените телефони се таксуват съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Факс: (+359 2) 971 31 20
Електронен адрес за кореспонденция: nacid@nacid.bg
 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не