Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Удостоверения свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар) на територията на Р България с цел упражняването й на територията на друга държава членка или трета държава

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на удостоверения свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар и ветеринарен техник) на територията на Р България с цел упражняването й на територията на друга държава членка или трета държава

- Правно основание

Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 4, ал. 1, т. 2; чл. 77; чл. 84, ал. 3; чл. 86, ал. 2; п. 4, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“
 2. Копие на приложение към дипломата, в случаите, когато приложението съдържа информация за хорариума на изучаваните учебни дисциплини или копие на академична справка за придобитата квалификация, в случаите, когато приложението към дипломата не съдържа информация за хорариума на изучаваните учебни дисциплини
 3. Копие от документ за самоличност
 4. Удостоверение от университет за съответствие на учебния план с Директива 2005/36/ЕО от 07.09.2005г., Приложение V.4, точка 5.4.1
 5. Документ от съответната областна колегия на Български ветеринарен съюз за регистрираните ветеринарни лекари за периода след 01.05.2008 г. за наличие или липса на наложени административни и/или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на ветеринарномедицинска професия
 6. Документ за идентичност на имената на лице с различни имена 
 7. Документ за трудов стаж /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или УП-3 за работещи към момента на подаване на заявлението/
 8. Документ от работодател/и, удостоверяващ, че не са налагани административни и дисциплинарни наказания, за периодите, през които лицето е работило при съответния работодател
 9. Свидетелство за съдимост
 10. Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или удостоверения, че срещу него към датата на подаване на заявлението до изпълнителния директор на БАБХ, няма започнати производства от органите на съда, прокуратурата и следствието, както и че срещу него няма образувани изпълнителни дела
 11. Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или удостоверения, че не са му налагани административни и дисциплинарни наказания, по предвидения в закона ред, както и че няма наложени временни такива
 12. Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или удостоверения, че не му е отнето правото да упражнява професията “ветеринарен лекар”
 13. Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или удостоверения, че не е упражнявал професията “ветеринарен лекар” от датата на завършване на образованието си до датата на подаване на заявлението
 14. Документ за платена такса за издаване на удостоверение/я, съгласно чл. 59 от Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 60 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не