Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Преиздаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт

Какво представлява услугата

Описание

Притежателят на лиценз за търговия на едро с ВМП подава заявление по образец при:

 • откриване на нов обект за търговия на едро;
 • при промени на вписаните обстоятелства в лиценза отнасящи се до наименование, седалище и адрес на управление на лицето, получило лиценз, име на управителя на обекта за търговия на едро; местонахождението на или условията в обекта, в който се извършва дейността както и в списъка на фармакологичните групи ВМП и/или активните субстанции, с които се търгува.

Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението вписва промените в регистъра на издадените лицензи за търговия на едро с ВМП и преиздава лиценза.

При промяна на местонахождението на или условията в обекта, в който се извършва дейността както и в списъка на фармакологичните групи ВМП и/или активните субстанции, с които се търгува комисия назначена от изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице извършва проверка на обекта и при установяване на нередности дава указания за отстраняването им.

Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в тримесечен срок от подаване на заявлението вписва промените в регистъра на издадените лицензи за търговия на едро с ВМП и преиздава лиценза.

Срокът от 90 дни спира да тече до изпълнение на указанията дадени от комисията.

- Правно основание

Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 368

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление по образец;

2. Документи, свързани с промяната;

3. Документ за платена такса (когато плащането не е извършено по електронен път).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

90 дни от подаване на заявлението

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

За одобряване на промени в издаден лиценз:
а) промяна на наименование, седалище и адрес на управление на притежателя на лиценза 100,00 лв.
б) промяна на управителя на обекта за търговия на едро 50,00 лв.
в) промяна на списъка на фармакологичните групи, с които се търгува 100,00 лв.
г) промяна на местонахождението на обекта за търговия на едро или на условията в обекта 1000,00 лв.
д) за откриване на нов обект за търговия на едро 1000,00 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

БАБХ

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не