Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на лиценз за производство но ветеринарномедицински продукт

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на лиценз за производство но ветеринарномедицински продукт

- Правно основание

Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 343; чл. 356

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи

 

1. Заявление за издаване на лиценз за производство/внос;

2. Документи относно видовете ВМП и фармацевтичните им форми, които ще се произвеждат;

3. Документи за правоспособност и трудов стаж на ръководителите на производството, контрола и осигуряването на качеството и на квалифицираното лице по чл. 353;

4. Акт за въвеждане в експлоатация на обектите по чл. 344, т. 2, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

5. Списък на ВМП или активните субстанции, в който се посочват: а) видовете и фармацевтичните форми; б) описание на производствения процес и методите за анализ; в) наименование на активните субстанции или щамовете микроорганизми, които влизат в състава на ВМП; г) начинът на прилагане на ВМП;

6. Схеми на помещенията за производство, контрол и съхранение;

7. Документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

90 дни от подаване на заявлението

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща такса

1. Производство на хомеопатични ВМП-
5 000 лв;
2. Производство на нестерилни ВМП-
6 000 лв;
3. Производство на стерилни ВМП, радиофармацевтични ВМП, или активни субстанции -
по 8 000 лв;
4. Производство на имунологични ВМП и при внос на ВМП от трети страни – по
10 000 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

БАБХ

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не