Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Регистрация на операторите във фуражния сектор - производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи.

Какво представлява услугата

Описание

Издаването на удостоверение за регистрация на обекти от сектор „Фуражи“, е административна услуга, предоставяна в случай на:

 • промяна на обстоятелствата в дейността на регистриран вече оператор;
 • регистрация на нов оператор (вкл. оператори, които не задържат фуражи на склад и оператори, транспортиращи фуражи).

Регистрацията е един от режимите, които гарантират пълно проследяване на фуражите, по фуражната верига и прилагането на ефективен официален контрол, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

- Правно основание

 • Закон за фуражите - чл. 16, чл. 15, ал.1, чл.17, чл.17 б, чл.23е

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Операторите трябва да подадат заявление по образец до директора на ОДБХ по местонахождението на обекта или по административен адрес на оператора (при оператори, които търгуват без задържане на склад или извършват дейност "Транспорт на фуражи").

 

Към заявлението се прилагат:

 1. В случай на осъществяване на дейност в обект:
 • единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;
 • договор с лицето, определено като отговорно за обекта;
 • документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
 • декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005;
 • удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията;
 • документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
 1. В случаите на осъществяване на дейност "Търговия без задържане на склад":
 • ЕИК по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;
 • декларация по образец, че няма да задържа фуражите на склад, а ще търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите;
 • документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните;
 1. В случаите на осъществяване на дейност "Транспорт на фуражи":
 • копие от регистрационния талон на транспортното средство;
 • документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство, когато заявителят не е собственик;
 • утвърдена от превозвача писмена процедура за почистване и дезинфекция на транспортното средство;
 • документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

 1. Регистрацията на операторите от фуражния сектор се извършва от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 - 6 и чл. 17б от Закона за фуражите, във връзка с чл. 9 и чл. 11, буква а) от Регламент (ЕО) № 183/2005.

1.1. При регистрация на нов оператор, който ще осъществява дейност в обект са приложими изискванията на чл. 16 от Закона за фуражите;

1.2. При регистрация на оператор, който ще осъществява дейност "Търговия на фуражи без задържане на склад" са приложими изискванията на чл. 16 и чл. 22а от Закона за фуражите;

1.3. При регистрация на оператор, който ще осъществява дейност "Транспорт на фуражи" са приложими изискванията на чл. 17б от Закона за фуражите.

 1. Промяната в обстоятелствата, на регистрирани вече оператори от фуражния сектор се извършва от ОДБХ.

2.1. Промяната в обстоятелствата, на регистриран вече оператор от фуражния сектор, който осъществява дейност в обект или извършва дейност "Търговия на фуражи без задържане на склад", се извършва в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 7 и ал. 8 от Закона за фуражите;

2.2. Промяната в обстоятелствата, на регистриран вече оператор от фуражния сектор, който осъществява "Транспорт на фуражи" се извършва в съответствие с изискванията на чл. 17в от Закона за фуражите.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

 1. Такса за регистрация на:
 • производител на фуражи – 710 лв.;
 • обект за разфасоване, пакетиране, етикетиране и съхранение на фуражи - 300 лв.;
 • търговец на фуражи (със или без задържане на склад) – 170 лв.;
 • оператор, отдаващ складове под наем за съхранение на фуражи - 170 лв.;
 • обект за производство на фуражни суровини - 250 лв;
 • обект, в който се смесват непреработени фуражни суровини или сепроизвеждат комбинирани фуражи от фуражни суровини без влагане на фуражни добавки и премикси - 250 лв.;
 • превозвачи на фуражи – автомобилен транспорт - 170 - 350 лв, в зависимост от броя на транспортните средства;
 • превозвачи на фуражи с транспортни средства, различни от автомобилен транспорт - 890 лв.
 1. Такса за промяна на обстоятелствата:
 • промяна на регистрацията или допълване/замяна на дейност на производство на фуражи - 710 лв.;
 • други обстоятелства по регистрация за производство на фуражи - 100 лв.;
 • обект за производство на фуражни суровини - 30 лв.;
 • други обстоятелства по регистрация на обект за разфасоване, пакетиране, етикетиране и съхранение на фуражи - 30 лв.
 • други обстоятелства в регистрация за търговия с фуражи - 30 лв.;
 • за оператор, отдаващ складове под наем за съхранение на фуражи- 30 лв.;
 • за обект, в който се смесват непреработени фуражни суровини или се
 • произвеждат комбинирани фуражи от фуражни суровини без влагане на фуражни добавки и премикси - 30 лв;
 • за превозвачи на фуражи - 50 лв.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

БАБХ

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)915 98 42
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не