Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар), придобита в друга държава членка или трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Р България

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар), придобита в друга държава членка или трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Р България

- Правно основание

Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 4, ал. 1, т. 2; чл. 77; чл. 84, ал. 3; чл. 86, ал. 2; п. 4, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи

 

1. Копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“

2. Копие на приложение към дипломата, в случаите, когато приложението съдържа информация за хорариума на изучаваните учебни дисциплини или копие на академична справка за придобитата квалификация, в случаите, когато приложението към дипломата не съдържа информация за хорариума на изучаваните учебни дисциплини

3. Копие от документ за самоличност

4. Документ за идентичност на имената на лице с различни имена

5. Свидетелство за съдимост

6. Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или удостоверения, че срещу него към датата на подаване на заявлението до изпълнителния директор на БАБХ, няма започнати производства от органите на съда, прокуратурата и следствието, както и че срещу него няма образувани изпълнителни дела

7. Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или удостоверения, че не е упражнявал професията “ветеринарен лекар” от датата на завършване на образованието си до датата на подаване на заявлението

8. Декларация, подписана от лицето, на което ще се издаде съответното удостоверение или удостоверения, че не му е отнето правото да упражнява професията “ветеринарен лекар”

9. Документ за платена такса за издаване на удостоверение/я, съгласно чл. 59 от Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Българска агенция по безопасност на храните

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

90 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 260 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не