Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга

Какво представлява услугата

Описание

Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, както и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, и специално създадени от общината за предоставянето на социални услуги юридически лица могат да предоставят социални услуги на територията на Република България само след получаване на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги по реда на Закона за социалните услуги.

 

- Правно основание

 • Закон за социалните услуги - чл.чл. 149, 150, 151, 152 и 153 във връзка с чл. 31 от същия. 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Съгласно разпоредбите на чл. 149 от Закона за социалните услуги за издаване на лиценз кандидатите подават до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги заявление по утвърден от него образец, като посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ и представят описание на социалната услуга с оглед на осигуряването на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

 

Заявлението и приложените към него документи се подават лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Заявлението и приложените към него документи може да бъде подадено лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа в Центъра за административно обслужване на Агенцията за качеството на социалните услуги на адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ № 20 (зад Националната следствена служба, в близост до метростанция „Г. М. Димитров“).

 

Заявлението и приложените към него документи може да бъде подадено и по пощата с обратна разписка също на адрес - гр. София, ж.к. „Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ № 20. Когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, АКСУ изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява. Ако заявлението не удовлетворява останалите изисквания на закона, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

 

Електронното заявяване се осъществява по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Създадена е възможност за електронно подаване на документи през Системата за сигурно електронно връчване и чрез създадената за целта електронна поща e-docs@aksu.government.bg.

 

Необходими документи


За всяка социална услуга българските физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, както и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, и специално създадени от общината за предоставянето на социални услуги юридически лица подават в АКСУ отделно заявление за издаване на лиценз, по утвърден образец.

 

Физическите лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство прилагат към заявлението:

 

 1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
 2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
 3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица - свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.

 

Документите се представят в официален превод на български език.

 

Към заявлението се прилага и Декларация по чл. 149, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за качеството на социалните услуги

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

два месеца

Начини на плащане

По банков път

Такси

Такси за издаване на лиценз за конкретен вид социална услуга

 

1. такса в размер 52 лв. - за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги "информиране и консултиране", "застъпничество и посредничество", "общностна работа" и "асистентска подкрепа".

2. такса в размер 55 лв. - за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги "терапия и рехабилитация", "обучение за придобиване на умения" и "подкрепа за придобиване на трудови умения".

3. такса в размер 92 лв. - за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги "дневна грижа", "резидентна грижа" и "осигуряване на подслон".

Таксата се внася от името на лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз, като в основанието за внасяне на сумата се вписва: „за разглеждане на документи за издаване на лиценз“.

 

В случаите на невнесена такса документите за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги няма да бъдат разглеждани.

 

Таксата се внася по следната сметка на АКСУ:

БНБ - клон Централно управление,

lBAN BG21 BNBG 9661 3100 1347 01 – транзитна сметка.

При отказ да бъде издаден лиценз внесената такса не се възстановява.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Центърът за административно обслужване (ЦАО) се намира на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 20, официален вход, етаж 1-ви, № 105

Телефон за връзка с ЦАО: +359 2 970 11 21, електронна поща: aksu@aksu.government.bg

Отговори на запитвания, свързани с лицензирането на доставчици на социални услуги се предоставят на телефон: +3592/970 11 11 

Заявяването на административната услуга може да бъде извършвано и по електронна поща e-docs@aksu.government.bg

Работно време: от 08:30 до 18:00 часа непрекъснато в работни дни от понеделник до петък

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не