Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

 

Извършване на проверката от служителите на ГД МН.

Предоставяне на резултатите на заявителя.

 

- Правно основание

Закон за автомобилните превози - чл. 89а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 34, ал.1 на Наредба № РД-16-1054 от 10.10 2008 г.), към което се прилагат:

 1. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 2. заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
 3. заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32;
 4. заверени копия на документи, удостоверяващи, че лицето разполага с подходящо оборудване, покриващо обхвата на заявените за регистрация дейности, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи, от производител на оборудване за проверка и калибриране на тахографи, или от компетентен орган на държава - членка на ЕС;
 5. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11;
 6. план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите, за които се кандидатства, и заверено копие на разрешение по реда на чл. 26 от Закона за пътищата в случаите, в които контролната отсечка по чл. 28, ал. 2, т. 1 от тази наредба попада в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия по смисъла на Закона за пътищата;
 7. описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на картите за монтаж и настройка, съхраняване на данните, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 8. копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове тахографи;
 9. копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози;
 10. подробно описание на реда и начина на извършване на дейностите и контрола по чл. 41, ал. 2, т. 10;
 11. декларация, че представителите, членовете на управителните и надзорните органи на лицето, което кандидатства, познават действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо задълженията и изискванията във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването, проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани в автомобилния транспорт.

Забележка: Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, подава заявление за всеки сервиз поотделно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец от подаване на заявлението; 15 дни за вписване на промяна в обстоятелствата

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 800 лв.

 

150 лв. при подаване на заявлението за преглед на документи;

250 лв. за извършване на проверка на място;

400 лв. за издаване на удостоверение.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не