Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Какво представлява услугата

Описание

Издаване, изменение, допълнение и  прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия над 5 МW

 

С лицензията се разрешава осъществяване на дейността производство на електрическа и топлинна енергия

 

ЕТАПИ
Етап 1. Подаване на заявление за издаване на лицензия

Подадените заявления и приложенията към тях се проверяват за съответствие с изискванията на Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката в 7-дневен срок от постъпването им.
В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности.
В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срок, преписката се прекратява с решение на комисията.

 

Етап 2. Проучване по образуваната по заявлението преписка
Проучването се извършва с цел да се установи дали са налице нормативно установените изисквания за издаване на лицензията.

 

Етап 3. Издаване на решение за издаване на лицензия Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия.
Заявлението се разглежда от пълен състав на комисията в открито заседание.
В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от три месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна.

- Правно основание

 • Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

І. Заявление за издаване на лицензия за производство на електрическа и/или топлинна енергия

ІІ. Към заявлението се прилагат:

1. Удостоверение за актуално състояние или еквивалентен документ от органа по регистрация на лицето в съответната държава (за лица от държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство);

                2. декларации за това, че:

                2.1. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица - техните представители в съответния управителен орган, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

                2.2. управителите и членовете на управителните органи на заявителя, а в случай че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не са реабилитирани (за лица от държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство);

                2.3. заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация (за лица от държави-членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство);

                2.4. на заявителя не е отнемана лицензията за същата дейност или срокът по чл. 59, ал. 4 ЗЕ е изтекъл;

                2.5. са изтекли повече от 3 месеца от влизането в сила на акта за отказа да се издаде лицензия за същата дейност, ако е издаван такъв отказ;

                3. бизнес план, изготвен в съответствие с чл. 13 от Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;

                4. Годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години, както и одиторския доклад, ако годишният финансов отчет на заявителя подлежи на независим финансов одит, в случай че не са публикувани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Ако юридическото лице е новоучредено се прилагат доказателства за паричен ресурс (удостоверение от съответната банка за наличие на банкови сметки и тяхното покритие);

                5. данни за източниците за финансиране на дейността и доказателства за наличието на тези източници;

                6. доказателства, че лицето, за което това се изисква, отговаря на условията, определени в правилата по чл. 24, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 ЗЕ, за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с електрическа енергия;

                7. данни за процентното участие на съдружниците, акционерите на заявителя или членовете в капитала на заявителя и съответните копия от документи, доказващи тези данни (дружествен договор, съдебни решения или книга на препис от книгата на акционерите и др.);

                8. данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност; ако заявителят е новоучреден, се представят данни за опита за извършване на подобна дейност от съдружниците, акционерите или членовете в капитала на заявителя, които имат контрол върху новоучредения търговец;

                9. данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране;

               

                На основание, чл. 11, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, към заявлението освен документите, изброени в ал. 2, се прилагат и:

                1. разрешение за ползване на енергийния обект и прилежащата инфраструктура, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, издадено съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), ако тези обекти са новопостроени; не се изисква разрешение, ако чрез тези обекти се е извършвала дейност по издадена от комисията лицензия от заявителя или от трето лице;

                2. данни за техническото състояние на енергийния обект и за техническите и експлоатационните му характеристики и на обслужващата го инфраструктура и списък на основните и спомагателните съоръжения на енергийния обект;

                3. писмени доказателства, че са спазени:

                а) нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд относно техническа безопасност на машините, съоръженията и работното оборудване, стойностите на параметрите на работната среда, мерките за предотвратяване, намаляване или ограничаване на рисковете за безопасността и здравето при работа, осигуреност на персонала с лични предпазни средства и специално работно облекло, извършена оценка на риска на работните места, осигурено обслужване на работещите от служба по трудова медицина;

                б) нормативните изисквания за техническата експлоатация на централи, мрежи, съоръжения и инсталации;

                в) нормативните изисквания за опазване на околната среда, решения, разрешения и/или разрешителни по околна среда;

                4. документи, доказващи правото на собственост, съответно ограниченото вещно право на ползване върху обекта (обектите), чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, със скици и карти на съответните територии и мрежи;

                5. описание на територията, на която са разположени съответните разпределителни мрежи, и данни за броя на присъединените клиенти или брой на потенциални клиенти, ако се иска издаване на лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 5, 7 и 8;

                6. описание на територията, за която се иска лицензия за пренос на топлинна енергия, и заверени копия от действащите устройствени планове на населеното място;

                7. становище за пожарна и аварийна безопасност на обекта, издадено от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

 

                Забележки:

                I. На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г., когато със заявлението за издаване на лицензия по чл. 9, ал. 1, т. 1 или т. 3 от с.н.а. е поискано и определяне на координатор на балансираща група, към заявлението се прилагат доказателства, че лицето отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, както и проект на договор за участие в балансираща група за поемане на отговорност за балансиране на обекти на търговски участници, различни от обектите на заявителя, когато такъв договор се изисква по правилата по чл. 91, ал. 2 ЗЕ;

                Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. проектът на договор по ал. 1 включва:

                1. задълженията на координатора и членовете в балансиращата група;

                2. изисквания за подаване на прогнозни графици от членовете на балансиращата група;

                3. срокове за извършване на физически и финансов сетълмент в рамките на балансиращата група;

                4. предоставяне на информация на членовете на балансиращата група за участието им в общия небаланс, включително данни от средствата за търговско измерване, фактуриране, оспорване и изплащане на задължения на членовете на балансиращата група;

                5. условия, ред и срокове за смяна на координатор на балансираща група;

                6. принципи за разпределение на общия небаланс между отделните членове на балансиращата група в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия;

                7. процедурите за работа на координатора на балансиращата група с членовете на балансиращата група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от членовете на балансиращата група жалби.

                 ІI. На основание чл. 15, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г., когато заявителят иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия се представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на съответната наредба за регулирането на цените.

Образци на документи

1753 Заявление за издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

45 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000.00 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Комисия за енергийно и водно регулиране

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Дондуков № 8-10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 029359613
Факс: 029888782
Адрес на електронна поща: dker@dker.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, съгласно чл. 62 от Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не